Príspevky autorov

 

 1. Borek Jolanta, PhD.

 2. Social Cooperative as an Instrument of Social Economy Combating Social and Occupational Exclusion of the Disabled

  Sociálne podniky ako nástroj sociálnej ekonómie bojujúcej proti sociálnej a pracovnej exklúzii znevýhodnených

  Univerzity of Technology and Humanities Radom


 3.  

 4. Božíková Alica, Ing. PhD. - Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.

 5. Kvalita sociálnych služieb

 6. Quality of Social Services

 7. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 8.  
   

 9. Cibová Jana, Bc.

 10. Podniková kultúra sociálneho podniku

  Corporate Identity of Social Enterprise

  Žilinská univerzita v Žiline

   
   

 11. Červená Karolína, Ing., PhD.

 12. Sociálna ekonomika – možnosti a perspektívy (vybrané aspekty)

  The Social Economy – Opportunities and Perspectives (Selected Aspects)

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 13.  
   

 14. Čipkár Ján, doc., PhDr., PhD.

 15. Solidarita v sociálnej politike a v sociálnej ekonomike (realita – mýtus)

  Solidarity in Social Politics and Social Economics (Reality – Myth)

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   
   

 16. Dědina Jiří, doc. Ing., CSc. -  Dědina Jiří, ml., Ph.D.

 17. Použití systému řízení životního prostředí jako nástroje pro zvýšení výkonnosti podniku

  The Implementation of Environmental Management System as a Tool for Enhanced Business Performance of a Company

  Vysoká škola polytechnická Jihlava - Vysoká škola Karlovy Vary

 18.  
   

 19.  Dzakiria Hisham, Dr.

 20. Profiling Learners´Lives to enhance Open Distance Learning (ODL) Ergonomics
  in Democratizing Education for All

  Využitie príkladov zo života študentov za účelom zlepšenia verejne prístupného dištančného vzdelávania a ergonómie v demokratizácii vzdelávania pre všetkých

  Universiti Utara Malaysia

 21.  
   

 22. Filipová Mária, Ing.

 23. Od dávok k neplatenej práci

  From Benefits to Paid Work

  Mesto Banská Bystrica

 24.  
   

 25. Herzánová Radmila, Ing., Ph.D.

 26. Vybrané otázky podnikání neziskových organizací v oblasti sportu v kontextu sociální ekonomiky

  Entrepreneurship of Sports Organizations  in the Context of Social Economy – Selected Question

  Univerzita Palackého Olomouc

 27.  
   

 28. Hromková Michaela, Mgr.

 29. Vývoj sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím – priestor pre občana (pacient – klient – prijímateľ – zákazník?)

  Development of Social Services for People with Disabilities – the Area for Citizen (Patient – Client – Recipient – Customer?)

  Trnavská Univerzita v Trnave

 30.  
   

 31. Hronec Štefan, doc. Ing., PhD. - Gogora Igor, Ing.

 32. Plánovanie verejných služieb v kontexte sociálno-ekonomického rozvoja

  Planning of Public Services in the Context of Socio-Economic Development

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 33.  
   

 34. Hronec Štefan, doc. Ing., PhD. - Miškocová Lucia, Ing.

  Miesto služieb vzdelávania v sociálnej politike štátu

  Position of Education in State Social Policy

 35. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 36.  
   

 37. Kacetl Jaroslav, PhD.

 38. Muhhamad Yunus jakožto tvář sociálního podnikání

  Muhhamad Yunus as a Role Model of Social Entrepreneurship

  Univerzita Hradec Králové

 39.  
   

 40. Kasim Azilah, Dr.

 41. Using Tourism to instigate ´buy local´ Behavior: CUTI2 SATU Malaysia Campaign as Social Marketing Tool in Malaysia and Thailand

  Využívanie cestovného ruchu na podporu predaja domácich produktov: CUTI2 SATU Malaysia kampaň ako nástroj sociálneho marketingu v Malajzii a v Thajsku

  Universiti Utara Malaysia

 42.  
   

 43. Korim Vojtech, prof. PaedDr., CSc.

 44. Výchova k demokratickému občianstvu v kontexte globálneho rozvojového vzdelávania

  Education in the Context of Global Development Education

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 45.  
   

 46. Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.

 47. Návrh normatívnych štandardov sociálnych služieb a ich budúcnosť v oblasti finančnej garancie

  Draft of Standards of Social Services and their Future in the Area of Financial Guarantees

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 48.  
   

 49. Kotýnková Magdalena, Doc. Ing., CSc.

 50. Koncept sociální ekonomiky v kontextu české společnosti

  The Social Economy Concept in the Context of the Czech Society

  Vysoká škola ekonomická v Prahe

   
   

 51. Kubišová Ľuba, Mgr.

 52. Dobrovoľníctvo a formovanie občianstva v teórii sociálneho kapitálu

  Volunteering and Citizenship formation in the Social Capital Theory

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 53.  
   

 54. Laciňák Jozef, Ing.

 55. Možnosti financovania environmentálnych aktivít mimovládnych neziskových organizácií

  Possibilities of NGOs Environmental Activities Financing 

  Ekonomická univerzita v Bratislave

 56.  
   

 57. Legerský Dušan, Mgr.

 58. Komunita ako účinný a efektívny nástroj podpory sociálne znevýhodnených členov spoločenstva

  Community as an Efficient Tool of Support of Socially Disadvantaged Members of Society

  Trnavská univerzita v Trnave

 59.  
   

 60. Libič Ján, Ing.

 61. Vzájomný vzťah deficitov a verejného dlhu v ekonomickom a politickom cykle vo vybraných krajinách EÚ

  The Correlation between Deficit and Public Debt in Economic a Political Cycle in Selected Countries of EU

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 62.  
   

 63. Ličen Nives, doc. Dr. - Gubalová Jolana, Ing. PhD.

 64. Reassessment of Education in Later Life

  Prehodnotenie vzdelávania v neskoršom veku

  Univerza v Ljubljani - Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 65.  
   

 66. Longauerová Alena, doc. Ing., PhD.

 67. Možnosti rozvoja sociálneho podnikania v oblasti obchodovania s drahými kovmi

  Potential for Development of Social Entrepreneurship in the Field of Trade Bullion

  Puncový úrad SR

 68.  
   

 69. Lubelcová Gabriela, doc. PhDr., CSc.

 70. Sociálna ekonomika ako nová ekonomická kauzalita v európskom priestore

  Social Economy as a New Economic Causality in the European Area

  Univerzita Komenského Bratislava

   
   

 71. Ľapinová Erika, Ing. PhD.

 72. Spoločenská zodpovednosť firiem a jej význam pre miestny a regionálny rozvoj§

  Corporate Social Responsibility and its Importance for Local and Regional Development

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

   
   

 73. Ľapinová Erika, Ing. PhD. – Mazureková Marica, Ing.

  Podpora rodičov a rodiny zo strany tretieho sektora a občianske iniciatívy v tejto oblasti
  na Slovensku a vo vybraných krajinách

  Support of Parents and Families from the Third Sector and Civil Initiatives in this Area in Slovakia and in Selected Countries

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

 74.  
   

 75. Majerik Matej, Ing.

 76. Socio-ekonomické ciele penzijných systémov v paneurópskom kontexte

  Social Economic Objectives of Pension Systems in Paneuropean Context

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

   
   

 77. Markowska-Bzducha Ewa, PhD.

 78. Participatory Budgeting as a Stimulant for the Development of Civil Society

  Kolektívne rozpočtovanie ako stimulujúci faktor rozvoja občianske spoločnosti

  University of Technology and Humanities Radom

   

   

 79. Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing., PhD. - Mikuš Tomáš, Ing.

  Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií v Slovenskej republike

  Social Services with Telecommunication Technology in Slovak Republic

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Orange, a. s.

   

   

  Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing., PhD. - Štrangfeldová Jana, Ing. PhD.

  Tvorba ceny sociálnej služby

  Calculation  Price of Social Service

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

   

   

  Nemcová Anna, Ing. PhD.

  Sociálna práca a ekonomické sebauvedomenie (sociálna ekonomika a inkluzívny rast)

  Social Work and Economic Self-conscious (Social Economy and Inclusive Growth)

  Centrum pre výskum regiónov, n. o., Modra

   

   

  Páleník Michal, Mgr. Ing., PhD. – Oravcová Ivana

  Regionálny aspekt inkluzívneho trhu

  The Regional Aspect of Inclusive Market

  Inštitút zamestnanosti, Ekonomický ústav SAV

   

  Pavelek Lukáš, Mgr., PhD.

  Význam konceptu sociálneho kapitálu a občianskej spoločenskej angažovanosti v súčasnej spoločnosti

  The Importance of Social Capital and Civic Engagement in Society

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Pčolinská Lenka, Ing. PhD. - Mikitová Lenka, Bc.

  Informovanosť mladých ľudí o neziskových organizáciách a ich angažovanosť v dobrovoľníctve

  Awareness of Young People about Non-Profit Organizations and their Involvement in Voluntarism

  Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

   

  Pollák Miroslav, RNDr., Mgr.

  Komunitný rozvoj, sociálna ekonomika a tretí sektor

  Community Development, Social Economy and Third Sector

  Ústav rómskych štúdií Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Rovňaník Emil, Ing. PhD.

  Možnosti Corporate Identity pri budovaní imidžu sociálneho podniku

  Occasions of Corporate Identity at Development of the Social Enterprise

  Žilinská univerzita

   

   

  Svidroňová Mária, Ing., PhD. - Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.

  Dobrovoľníctvo ako nástroj sociálnej inklúzie a formovania občianskej spoločnosti

  Volunteering as a Tool for Social Inclusion and Building of Civil Society

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

   

  Syrovátková Jaroslava, Ing., Ph.D.

  Vztah sociálního podnikání a sociálního cestovního ruchu jako fenoménu evropského občanství

  The Relation between Social Undertaking and Social Tourism as the European Citizenship Phenomenon

  Technická univerzita v Liberci

   

   

  Vereš Martin, PhDr., Ph.D.

  Komunitné plánovanie sociálnych služieb ako jedna z možností foriem angažovania sa v komunite

  Community Planning as one of the Possible Forms of Engagement in the Community

  Trnavská Univerzita v Trnave

   

  Vicianová Jana, Ing.

  Sociálne aspekty spoločenskej zodpovednosti podnikania

  Social Aspects of Corporate Social Responsibility

  Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica