Seminár k bakalárskej práci - VES

Garant predmetu: Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodiku a upevniť zručnosti spracovania záverečnej práce na vybranú tému, nadobudnúť zručnosti pri formulovaní cieľa, zostavení osnovy, zbere a spracovaní údajov a ich interpretácii.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor