Diplomový seminár

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Zimermanová Katarína, Ing. PhD.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si metodológie riešenia problematiky diplomovej práce a získanie poznatkov o obsahovej a formálnej stránke diplomovej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor