Dotazníkový prieskum

Garant predmetu: Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Vyučujúci: Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študenta s problematikou získavania a vyhodnocovania hromadných údajov pri výskumoch názorov respondentov, marketingových a sociologických prieskumoch so zameraním na možnosti využitia získaných poznatkov a techník pri spracovaní bakalárskej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor