Metodológia a etika vedeckej práce 2.

Garant predmetu: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si metodologické postupy skúmania sociálnych javov a získať primerané zručnosti z ich aplikácie v dizertačnej práci.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor