Diplomová práca s obhajobou (TS)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Využitie poznatkov z diplomového seminára pri spracovaní konečnej verzie diplomovej práce vypracovanej podľa platnej smernice v požadovanom rozsahu a odovzdanej v stanovenom termíne. Preukázanie vedomostí, zručností a schopností získaných počas štúdia pri návrhu riešenia formulovaných problémov. Obhajoba diplomovej práce pred komisiou pre štátne záverečné skúšky.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor