Udržateľné sídla

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kubišová Ľuba, Mgr., PhD. - anglický jazyk
Orságová Katarína, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti 3 dimenzií – sociálnej, ekonomickej a environmentálnej – udržateľného rozvoja v sídlach Základné témy sú zamerané na teoretický koncept trvalej udržateľnosti v urbárnych oblastiach, skúmanie sociálnych súvislostí, konceptu budovania „odolných miest“ a teórii „nového urbanizmu“, budovanie udržateľnej infraštruktúry (voda, energetika, doprava) a stratégie zamerané na znižovanie dopadov klimatických zmien na miestnej úrovni. Meranie trvalej udržateľnosti na miestnej úrovni. Samostatná časť sa venuje sociológii sídiel.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra