Kontroling vo verejnom sektore

Garant predmetu: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Vyučujúci: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vymedziť podstatu kontrolingu ako nástroja manažmentu na všetkých úrovniach verejného sektora. Vymedziť základné rozdiely medzi kontrolou a kontrolingom s aplikačnými súvisloťami jeho uplatňovania v organizáciách verejného sektora.  
Iné: Predmet charakterizuje kontrolný systém v SR. Definuje procesnú stránku výkonu jednotlivých druhov kontroly. Definuje kontrolu ako zložku riadenia, definuje kontroling a jeho špecifiká. Charakterizuje oblasti výhod uplatňovania kontrolingu z pohľadu dosahovania stanovených cieľov. Definuje špecifiká a problémové oblasti uplatňovania kontrolingu na jednotlivých úrovniach verejného sektora (ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, orgány regionálnej a miestnej samosprávy, iné organizácie verejného sektora ...).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor