Žiadaní na trhu práce

Z celkového počtu 112 fakúlt patrí Ekonomickej fakulte UMB 8. miesto v rebríčku najžiadanejších absolventov na trhu práce. V tomto ukazovateli je druhou najlepšou ekonomickou fakultou na Slovensku. Zdroj: http://www.lepsieskoly.sk

 

Škola

Fakulta

Poradie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry

1

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta múzických umení

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

3

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

4

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov

5

Paneurópska vysoká škola

Fakulta ekonómie a podnikania

6

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta riadenia a informatiky

7

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta

8

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická fakulta (skôr Mechanizačná fakulta)

9

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

10

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

11

Univerzita Komenského v Bratislave

Lekárska fakulta

12

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta

13

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta stredoeurópskych štúdií

14

Univerzita J. Selyeho

Pedagogická fakulta

15

Univerzita Komenského v Bratislave

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

16

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky

17

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta (skôr Fakulta humanitných vied)

18

Trnavská univerzita v Trnave

Teologická fakulta; Bratislava

19

Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta

20


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 3. 2020 | Aktualizoval: Administrátor