Aktuality - Záverečné práce a Štát.závereč.skúšky

Vážení študenti a kolegovia,

dnešným dňom 1. apríla 2020 až do 30. 06.2020 má študent/ka študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie možnosť výberu a prihlásenia sa na vypísanú a zverejnenú tému záverečnej práce (bakalársku alebo diplomovú) pre tento program.

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) sú vypísané učiteľmi Katedry financií a účtovníctva, Katedry kvantitatívnych metód a informačných systémov, Katedry ekonómie a Katedry odbornej jazykovej komunikácie.

Študent/ka prejavuje svoj záujem o tému záverečnej práce priamo u učiteľa, ktorý ju vypísal (v súčasnej situácií e-mailom).

Na základe ich vzájomnej komunikácie a v prípade dohody o spolupráci učiteľ zapisuje akceptovaného študenta/tku k danej téme priamo v systéme AIS. Počet prihlásených študentov na jednu tému je v kompetencií učiteľa.

Usmernenie k inžinierskej štátnej skúške v júni 2020 (26. 5. 2020 10:27:07)
Scénáre priebehi ing. štátnych skúšok (15. 5. 2020 18:02:07)
USMERNENIE K ODOVZDANIU BP A BŠS (1. 4. 2020 12:03:08)
USMERNENIE k odovzdaniu DP a k inžinierskej štátnej skúške (30. 3. 2020 8:25:04)
Metodické usmernenie k obhajobe DP (18. 3. 2020 10:17:27)
Metodické usmernenie k obhajobe BP (18. 3. 2020 10:15:55)
Harmonogram vypisovania ZP 2020_2021 (3. 3. 2020 10:36:27)
Návrh oponenta záverečnej práce (5. 2. 2019 16:58:22)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ