DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v termíne do 26-07-2018:

a) potvrdí svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky ( návod na vyplnenie e-návratky )

b) zrealizuje elektronicky zápis na štúdium. 
    Zápis na štúdium prebieha v dvoch etapách - elektronický zápis, v rámci ktorého si študent vyberá predmety na akademický rok 2018/2019, fyzický zápis - dňom tohto zápisu sa uchádzač stáva študentom fakulty.

    ( návod na vytvorenie zápisného listu a nahodenia predmetov do zápisného listu )

 

Nižšie sú zverejnené:

01 Základné informácie pre prijatých uchádzačov - miesto štúdia Banská Bystrica - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. Sú v nej uvedene všetky základé a dôležité informácie.

01 Základné informácie pre prijatých uchádzačov - miesto štúdia Poprad - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. Sú v nej uvedene všetky základé a dôležité informácie.02 - Harmonogram zápisov - prijatý uchádzač sa dňom fyzického zápisu stáva študentom fakulty. V súbore sú uvedené dni, časy a posluchárne zápisov pre jednotlivé študijné programy.03 Študijné plány - študijné plány študijných programov bakalárskeho štúdia

Štandardná dĺžka bakalárskeho študijného programu v dennej forme štúdia je tri akademické roky. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Odporúčaný študijný plán určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov. Pre každý študijný program je zostavený študijný plán tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, počet kreditov pre predmety študijného programu, odporúčaný semester štúdia (1 a 2 semester = 1. rok štúdia, 3 a 4 semester = 2. rok štúdia, 5 a 6 semester = 3. rok štúdia), rozsah kreditov za výberove predmety a ďalšie informácie. Na základe uvedených informácií si študent zostavuje svoj osobný študijný plán zápisom predmetov na jednotlivé semestre a roky štúdia. Študijné plány pre jednotlivé študijné programy (vrátane ponuky výberových predmetov) a informačné listy jednotlivých predmetov sú zverejnené v AIS2 - Študijné programy – VSST178 – Študijné plány, informačné listy,..... študijných programov.
Skratky študijných programov v systéme AIS2:
cestovný ruch - CR_D1n
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - BEM_D1n
ekonomika a manažment podniku - EMP_D1n
financie, bankovníctvo a investovanie - FBI_D1n
verejná ekonomika a manažment - VEM_D1n
manažment - PP_Man_D1n

V priloženém súbore sú zverejnené POVINNÉ, ponuka POVINNE VOLITEĽNÝCH A VÝBEROVÝCH PREDMETOV pre 1. rok denného bakalárskeho štúdia. Študent si podľa toho vyberie predmety, ktoré bude študovať v 1. roku štúdia a nahodí si ich ich do AiS2 (manuál vytvorenia zápisného listu a nahodenia predmetov je uvedený v úvodnej časti tejto obrazovky)
Zoznam povinných predmet a ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov pre prvý rok štúdia pre jednotlivé študijné programy (v jednotlivých hárkoch podľa programov)

Povinné predmety - študent musí absolvovať všetky predpísané povinné predmety.
Povinne voliteľné predmety - študent si vyberá z ponuky povinne voliteľných predmetov pre daný študijný program. 
Výberové predmety - dopĺňajú študijný plán každého študenta, študent si vyberá z ponuky výberových predmetov.
Informačné listy predmetov teda obsahovú náplň predmetu si študent môže pozrieť v AiS2 - aplikácia Študijné programy - VSST 178 - Študijné plány, informačné listy
Usmernenie k cudzím jazykom: 
I. cudzí odborný jazyk - povinný predmet. Študent si vyberá jazyk, ktorý ovláda najlepšie.
II. cudzí odborný jazyk - v rámci štúdia si študent môže vybrať ďalší jazyk, musí byť iný ako I. COJ, študent musí mať vedomosti z daného jazyka.

Všetky bližšie informácie budú poskytnuté priamo na zápise na štúdium.

Upozornenie pre uchádzačov prijatých na študijný program Manažment - miesto štúdia Poprad: fakulta ubytovanie pre študentov na pracovisku v Poprade neposkytuje, nakoľko nemá v Poprade vlastné ubytovacie zariadenie.
V prípade záujmu je možné zabezpečiť si ubytovanie v Školskom internáte v Poprade.


Kontaktné osoby pre veci študijné - denné bakalárske štúdium:
cestovný ruch - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku - Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk
financie, bankovníctvo a investovanie - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
teritoriálny manažment - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
verejná ekonomika a manažment - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
manažment - Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk

technická podpora AIS - p. I. Kapustikova - ivana.kapustikova@umb.sk

 

Ďalšie informácie nájdete (tieto ako aj ďalšie odkazy sú uvedené v Informáciách pre prijatých uchádzačov, ktoré ste dostali spolu s rozhodnutím o prijatí):

vstup do akademického informačného systému AiS2 - https://ais2.umb.sk

informácie o preukazoch študentov - www.preukazy.umb.sk

ubytovanie - informácie a pokyny - miesto štúdia Banská Bystrica

podmienky poskytovania sociálnych štipendií

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia