DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v termíne do 25-07-2017:

a) potvrdí svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky

b) zrealizuje elektronický zápis na štúdium
    Zápis na štúdium prebieha v dvoch etapách - elektronický zápis, v rámci ktorého si študent vyberá predmety na akademický rok 2017/2018, fyzický zápis - dňom tohto zápisu sa uchádzač stáva študentom fakulty.

 

Nižšie sú zverejnené:

01 a) Základné informácie pre prijatých uchádzačov - miesto štúdia Banská Bystrica - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. Sú v nej uvedene všetky základé a dôležité informácie.

01 b) Základné informácie pre prijatých uchádzačov - miesto štúdia Poprad - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. Sú v nej uvedene všetky základé a dôležité informácie.


02 a) - Návod na vyplnenie elektronickej návratky
- každý prijatý uchádzač, ktorý sa rozhodol pre štúdium na EF UMB, potvrdí svoj záujem vyplnením elektronickej návratky. Zároveň prikladáme Návod na zmenu zobrazenia AIS2.

02 b) Návod na vytvorenie zápisneho listu a zapísanie predmetov do zápisného listu - zverejnený presný postup na vytvorenie zápisného listu a zápisu predmetov na nasledujúci akademický rok.

02 c) Návod na zrealizovanie elektronického zápisu


03 - Harmonogram zápisov
- prijatý uchádzač sa dňom zápisu stáva študentom fakulty. Zápis na denné bakalárske štúdium sa uskutoční dňa 4. septembra 2017. V súbore sú uvedené časy a posluchárne zápisov pre jednotlivé študijné programy.04 Študijné plány
- študijné plány študijných programov bakalárskeho štúdia

Štandardná dĺžka bakalárskeho študijného programu v dennej forme štúdia je tri akademické roky. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Odporúčaný študijný plán určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov. Pre každý študijný program je zostavený študijný plán tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, počet kreditov pre predmety študijného programu, odporúčaný semester štúdia (1 a 2 semester = 1. rok štúdia, 3 a 4 semester = 2. rok štúdia, 5 a 6 semester = 3. rok štúdia), rozsah kreditov za výberove predmety a ďalšie informácie. Na základe uvedených informácií si študent zostavuje svoj osobný študijný plán zápisom predmetov na jednotlivé semestre a roky štúdia.

Študijné plány pre jednotlivé študijné programy (vrátane ponuky výberových predmetov) a informačné listy jednotlivých predmetov sú zverejnené v AIS2 - Študijné programy – VSST178 – Študijné plány, informačné listy,..... študijných programov.

Skratky študijných programov v systéme AIS2:
cestovný ruch - CR_D1n
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - BEM_D1n
ekonomika a manažment podniku - EMP_D1n
financie, bankovníctvo a investovanie - FBI_D1n
verejná ekonomika a manažment - VEM_D1n
manažment - PP_Man_D1n


05 Zoznam povinných predmet a ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov pre prvý rok štúdia pre jednotlivé študijné programy (v jednotlivých hárkoch podľa programov, obdržal každý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium)

Povinné predmety - študent musí absolvovať všetky predpísané povinné predmety.
Povinne voliteľné predmety - v každom študijnom pláne je uvedená ponuka povinne voliteľných predmetov pre daný študijný program. 
Výberové predmety - dopĺňajú študijný plán každého študenta.
Informačné listy predmetov teda obsahovú náplň predmetu si študent môže pozrieť v AIS - aplikácia Študijné programy - VSST 178 - Študijné plány, informačné listy
Usmernenie k cudzím jazykom
I. cudzí odborný jazyk - povinný predmet. Študent si vyberá jazyk, ktorý ovláda najlepšie.
II. cudzí odborný jazyk - v rámci štúdia si študent môže vybrať ďalší jazyk, musí byť iný ako I. COJ, študent musí mať vedomosti z daného jazyka.

Všetky bližšie informácie budú poskytnuté priamo na zápise na štúdium.

Upozornenie pre uchádzačov prijatých na študijný program Manažment - miesto štúdia Poprad: fakulta ubytovanie pre študentov na pracovisku v Poprade neposkytuje, nakoľko nemá v Poprade vlastné ubytovacie zariadenie.
V prípade záujmu je možné zabezpečiť si ubytovanie v Školskom internáte v Poprade.


Kontaktné osoby pre veci študijné - denné bakalárske štúdium:
cestovný ruch - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku - Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk
ekonomika a manažment podniku - Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk
financie, bankovníctvo a investovanie - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
verejná ekonomika a manažment - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
manažment - Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk

technická podpora AIS - p. I. Kapustikova - ivana.kapustikova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia