EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v termíne do 26-07-2018:

a) potvrdí svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky ( návod na vyplnenie elektronickej návratky )

b) zrealizuje elektronický zápis na štúdium.
Zápis na štúdium prebieha v dvoch etapách - elektronický zápis, v rámci ktorého si študent vyberá predmety na akademický rok 2018/2018, fyzický zápis - dňom tohto zápisu sa uchádzač stáva študentom fakulty.

( návod na vytvorenie zápisného listu a nahodenia predmetov )

 

01 Základné informácie pre prijatých uchádzačov - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. Sú v nej uvedene všetky základé a dôležité informácie.


02 - Fyzický zápis na štúdium - prijatý uchádzač sa dňom fyzického zápisu stáva študentom fakulty.

Zápis na externé bakalárske štúdium sa uskutoční dňa 4. septembra 2018 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica:
- študijný program ekonomika a manažent podniku o 14:00 hod. v posluchárni CAP1
- študijný program manažment o 13:00 hod. v posluchárni CAP2

 

03 Študijné plány a základné informácie o externom bakalárskom štúdiu

Štandardná dĺžka bakalárskeho študijného programu v externej forme štúdia je štyri akademické roky. Študent môže ukončiť svoje štúdium aj za tri roky štúdia. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Odporúčaný študijný plán určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov. Pre každý študijný program je zostavený študijný plán tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, počet kreditov pre predmety študijného programu, odporúčaný rok štúdia , rozsah kreditov za výberove predmety a ďalšie informácie. Na základe uvedených informácií si študent zostavuje svoj osobný študijný plán zápisom predmetov na jednotlivé semestre a roky štúdia.
Študijné plány pre jednotlivé študijné programy (vrátane ponuky výberových predmetov) a informačné listy jednotlivých predmetov (teda obsahová náplň predmetov) sú zverejnené v AIS2 - Študijné programy – VSST178 – Študijné plány, informačné listy,..... študijných programov.
Skratky študijných programov v systéme AIS2:
ekonomika a manažment podniku - EMP_E1n
manažment - PP_Man_E1n

V priloženom súbore sú zverejnené POVINNÉ, ponuka POVINNE VOLITEĽNÝCH A VÝBEROVÝCH PREDMETOV pre 1. rok externého bakalárskeho štúdia. Študent si podľa toho vyberie predmety, ktoré bude študovať v 1. roku štúdia a nahodí si ich ich do AiS2 (manuál vytvorenia zápisného listu a nahodenia predmetov je uvedený v úvodnej časti tejto obrazovky)
04 Zoznam povinných predmet a ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov pre prvý rok štúdia pre jednotlivé študijné programy (v jednotlivých hárkoch podľa programov)

Povinné predmety - študent musí počas bakalárskeho štúdia absolvovať všetky predpísané povinné predmety príslušného študijného programu.
Povinne voliteľné predmety - každý študijný plán obsahuje ponuku povinne voliteľných predmetov. Z nich študent musí absolvovať počas celého bakalárskeho štúdia predmety v rozsahu 28 kreditov (7 predmetov).
Výberové predmety - počas celého bakalárskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 15 kreditov.

 

Všetky bližšie informácie budú poskytnuté priamo na zápise na štúdium.

 

06 Informácie o školnom
Uchádzači o štúdium študijného programu v externej forme štúdia sa zápisom stanú študentmi 1. roku štúdia. Podľa § 71 zákona o vysokých školách študentovi vzniká povinnosť hradiť školné, ktoré mu fakulta vyčísľuje v súlade s § 92 uvedeného zákona. Fakulta v termíne do 5 dní od zápisu študenta do 1. roku štúdia písomne oznámi (listovou zásielkou s doručenkou alebo osobne na proti podpis) povinnosť uhradiť školné, vrátane výšky školného, dôvodu výberu školného, spôsobe a termíne splatnosti úhrady školného. Študent 1. roku štúdia uhradí školné na akademický rok 2018/2019 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 28. septembra 2018.
Bližšie informácie o školnom sú uvedené v Smernici o školnom na UMB v AR 2018/2019


Kontaktné osoby pre veci študijné - externé bakalárske štúdium:
ekonomika a manažment podniku - p. Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk
manažment - p. Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk

technická podpora AIS - p. I. Kapustikova - ivana.kapustikova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia