EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v termíne do 25-07-2017:

a) potvrdí svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky

b) zrealizuje elektronický zápis na štúdium.
Zápis na štúdium prebieha v dvoch etapách - elektronický zápis, v rámci ktorého si študent vyberá predmety na akademický rok 2017/2018, fyzický zápis - dňom tohto zápisu sa uchádzač stáva študentom fakulty.

 

01 Základné informácie pre prijatých uchádzačov - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. Sú v nej uvedene všetky základé a dôležité informácie.


02 - Harmonogram zápisov - prijatý uchádzač sa dňom zápisu stáva študentom fakulty. Zápis na externé bakalárske štúdium sa uskutoční dňa 8. septembra 2017. V súbore sú uvedené časy a posluchárne zápisov pre jednotlivé študijné programy.


03 a) - Návod na vyplnenie elektronickej návratky
- každý prijatý uchádzač, ktorý sa rozhodol pre štúdium na EF UMB, potvrdí svoj záujem vyplnením elektronickej návratky. Zároveň prikladáme Návod na zmenu zobrazenia AIS2.

03 b) Návod na vytvorenie zápisneho listu a zapísanie predmetov do zápisného listu - zverejnený presný postup na vytvorenie zápisného listu a zápisu predmetov na nasledujúci akademický rok.

03 c) Návod na zrealizovanie elektronického zápisu

 

04 Študijné plány a základné informácie o externom bakalárskom štúdiu

Štandardná dĺžka bakalárskeho študijného programu v externej forme štúdia je štyri akademické roky. Študent môže ukončiť svoje štúdium aj za tri roky štúdia.Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

Odporúčaný študijný plán určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov. Pre každý študijný program je zostavený študijný plán tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, počet kreditov pre predmety študijného programu, odporúčaný rok štúdia , rozsah kreditov za výberove predmety a ďalšie informácie. Na základe uvedených informácií si študent zostavuje svoj osobný študijný plán zápisom predmetov na jednotlivé semestre a roky štúdia.

Študijné plány pre jednotlivé študijné programy (vrátane ponuky výberových predmetov) a informačné listy jednotlivých predmetov (teda obsahová náplň predmetov) sú zverejnené v AIS2 - Študijné programy – VSST178 – Študijné plány, informačné listy,..... študijných programov.

Skratky študijných programov v systéme AIS2:
ekonomika a manažment podniku - EMP_E1n
financie, bankovníctvo a investovanie - FBI_E1n
manažment - PP_Man_E1n


05 Zoznam povinných predmet a ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov
pre prvý rok štúdia pre jednotlivé študijné programy (v jednotlivých hárkoch podľa programov, obdržal každý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium)

Povinné predmety - študent musí počas bakalárskeho štúdia absolvovať všetky predpísané povinné predmety príslušného študijného programu.
Povinne voliteľné predmety - každý študijný plán obsahuje ponuku povinne voliteľných predmetov. Z nich študent musí absolvovať počas celého bakalárskeho štúdia predmety v rozsahu 28 kreditov (7 predmetov).
Výberové predmety - počas celého bakalárskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 15 kreditov.

 

Všetky bližšie informácie budú poskytnuté priamo na zápise na štúdium.

 

06 Informácie o školnom
Uchádzači o štúdium študijného programu v externej forme štúdia sa zápisom stanú študentmi 1. roku štúdia. Podľa § 71 zákona o vysokých školách študentovi vzniká povinnosť hradiť školné, ktoré mu fakulta vyčísľuje v súlade s § 92 uvedeného zákona. Fakulta v termíne do 5 dní od zápisu študenta do 1. roku štúdia písomne oznámi (listovou zásielkou s doručenkou alebo osobne na proti podpis) povinnosť uhradiť školné, vrátane výšky školného, dôvodu výberu školného, spôsobe a termíne splatnosti úhrady školného. Študent 1. roku štúdia uhradí školné na akademický rok 2017/2018 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 29. septembra 2017.
Bližšie informácie o školnom sú uvedené v Smernici o školnom na UMB v AR 2017/2018


Kontaktné osoby pre veci študijné - externé bakalárske štúdium:
ekonomika a manažment podniku - p. Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk
financie, bankovníctvo a investovanie - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
manažment - p. Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk

technická podpora AIS - p. I. Kapustikova - ivana.kapustikova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia