DENNE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v termíne do 25-07-2017:

a) potvrdí svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky

b) zrealizuje elektronický zápis na štúdium.
Zápis na štúdium prebieha v dvoch etapách:
1. elektronický zápis, v rámci ktorého si študent vyberá predmety na akademický rok 2017/2018 
2. fyzický zápis - dňom tohto zápisu sa uchádzač stáva študentom fakulty. Zápis na denné inžinierske štúdium sa uskutoční dňa 06-09-2017


V priložených súboroch sú zverejnené:

01 Základné informácie pre prijatých uchádzačov - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí.

02 a) - Návod na vyplnenie elektronickej návratky - každý prijatý uchádzač, ktorý sa rozhodol pre štúdium na EF UMB, potvrdí svoj záujem vyplnením elektronickej návratky.
Zároveň prikladáme Návod na zmenu zobrazenia AIS2.

02 b) Návod na vytvorenie zápisneho listu a zapísanie predmetov do zápisného listu - zverejnený presný postup na vytvorenie zápisného listu a zápisu predmetov na nasledujúci akademický rok.

02 c) Návod na zrealizovanie elektronického zápisu

 

02 Harmonogramy zápisov - zápis na denné inžinierske štúdium sa uskutoční dňa 06-09-2017. V súbore sú uvedené časy a posluchárne zápisov pre jednotlivé študijné programy.

 

03 - Študijné plány - študijné plány jednotlivých študijných programov inžinierskeho štúdia 

Štandardná dĺžka inžinierskeho študijného programu v dennej forme štúdia je dva akademické roky. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

Odporúčaný študijný plán určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov. Pre študijný program je zostavený študijný plán tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, počet kreditov pre predmety študijného programu, odporúčaný semester štúdia (1 a 2 semester = 1. rok štúdia, 3 a 4 semester = 2. rok štúdia), rozsah kreditov za výberove predmety a ďalšie informácie. Na základe uvedených informácií si študent zostavuje svoj osobný študijný plán zápisom predmetov na jednotlivé semestre a roky štúdia.

Študijné plány pre jednotlivé študijné programy (vrátane ponuky výberových predmetov) a informačné listy jednotlivých predmetov sú zverejnené v AIS2 - Študijné programy – VSST178 – Študijné plány, informačné listy,..... študijných programov.

Skratky študijných programov v systéme AIS2:
ekonomika a riadenie cestovného ruchu - ERCR_D2n
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - EMMSP_D2n
marketingový manažment podniku - MMP_D2n
marketingový manažment podniku v anglickom jazyku - MMB_D2n
financie, bankovníctvo a investovanie - FBI_D2n
ekonomika verejného sektora - EVS_D2n
teritoriálne štúdiá - TŠ_D2n

Predmety v študijnom pláne sú rozdelené na:
Povinné predmety (blok A) - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať všetky predpísané povinné predmety príslušného študijného programu.
Povinne voliteľné predmety (blok B) - v rámci študijného plánu sú zverejnené bloky PVP. Študent musí absolvovať PVP v rozsahu 30 kreditov.
ERCR - študent absolvuje počas štúdia všetky predmety stanovených dvoch blokov PVP.
EMMSP - študent sa rozhodne pre jeden z ponúkaných blokov PVP a z neho absolvuje počas štúdia všetky predmety.
MMP a MMB - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať 6 predmetov z ponúkaných predmetov
FBI - študent absolvuje všetky predmety stanoveného bloku PVP
TŠ- študent absolvuje všetky predmety stanoveného bloku PVP
EVS - študent absolvuje všetky predmety stanoveného bloku PVP
Výberové predmety - počas inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov.
 

04 - Ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov pre jednotlivé študijné programy (v jednotlivých hárkoch podľa programov)

Informačné listy predmetov teda obsahovú náplň predmetu si študent môže pozrieť v AIS - aplikácia Študijné programy - VSST 178 - Študijné plány, informačné listy 


UPOZORNENIE pre uchádzačov prijatých s podmienkou: uchádzač, ktorému bolo zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s podmienkou, môže potvrdiť elektronickú návratku, vybrať si predmety ako aj požiadať o internát LEN PO DORUČENÍ požadovaných chýbajúcich dokladov na študijné oddelenie fakulty. Po doručení vyžiadaných dokumentov príslušná študijná referentka oznámi uchádzačovi mailom, že mu bola v systéme vytvorená návratka a môže potvrdiť záujem o štúdium, zrealizovať elektronický zápis, príp. požiadať o internát.
Informácia pre uchádzačov prijatých s podmienkou

Kontaktné osoby pre veci študijné:
ERCR - denné štúdium - p. Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk
EMMSP - denné štúdium - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk 
MMP - denné štúdium - p. Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk
MMP v AJ - denné štúdium - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
FBI - denné štúdium - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
TŠ - denné štúdium - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
EVS - denné štúdium - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk

technická podpora AIS - p. I. Kapustikova - ivana.kapustikova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 29. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia