DENNE INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v termíne do 26-07-2018:

a) potvrdí svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky ( návod na vyplnenie e-návratky )

b) zrealizuje elektronický zápis na štúdium.
Zápis na štúdium prebieha v dvoch etapách:
1. elektronický zápis, v rámci ktorého si študent vyberá predmety na akademický rok 2018/2019 ( návod na vytvorenie zápisného listu a nahodenia predmetov do zápisného listu )
2. fyzický zápis - dňom tohto zápisu sa uchádzač stáva študentom fakulty.

 

Nižšie sú zverejnené:

01 Základné informácie pre prijatých uchádzačov - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí.

 

02 Harmonogramy zápisov v súbore sú uvedené dátumy, časy a posluchárne zápisov pre jednotlivé študijné programy.

 

03 - Študijné plány - študijné plány jednotlivých študijných programov inžinierskeho štúdia 

Štandardná dĺžka inžinierskeho študijného programu v dennej forme štúdia je dva akademické roky. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

Odporúčaný študijný plán určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov. Pre študijný program je zostavený študijný plán tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, počet kreditov pre predmety študijného programu, odporúčaný semester štúdia (1 a 2 semester = 1. rok štúdia, 3 a 4 semester = 2. rok štúdia), rozsah kreditov za výberove predmety a ďalšie informácie. Na základe uvedených informácií si študent zostavuje svoj osobný študijný plán zápisom predmetov na jednotlivé semestre a roky štúdia.

Študijné plány pre jednotlivé študijné programy (vrátane ponuky výberových predmetov) a informačné listy jednotlivých predmetov sú zverejnené v AiS2 - Študijné programy – VSST178 – Študijné plány, informačné listy,..... študijných programov.
Skratky študijných programov v systéme AIS2:
ekonomika a riadenie cestovného ruchu - ERCR_D2n
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - EMMSP_D2n
marketingový manažment podniku - MMP_D2n
marketingový manažment podniku v anglickom jazyku - MMB_D2n
financie, bankovníctvo a investovanie - FBI_D2n
financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku - FBIvAJ_D2n
ekonomika verejného sektora - EVS_D2n
teritoriálne štúdiá - TŠ_D2n
podnikové manažérske systémy (s miestom štúdia v Poprade) - PP_PMS_D2n

Predmety v študijnom pláne sú rozdelené na:
Povinné predmety (blok A) - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať všetky predpísané povinné predmety príslušného študijného programu.
Povinne voliteľné predmety (blok B) - v rámci študijného plánu sú zverejnené bloky PVP. Študent musí absolvovať PVP v rozsahu 30 kreditov.
ERCR - študent absolvuje počas štúdia všetky predmety stanovených dvoch blokov PVP.
EMMSP - študent sa rozhodne pre jeden z ponúkaných blokov PVP a z neho absolvuje počas štúdia všetky predmety.
MMP a MMB - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať 6 predmetov z ponúkaných predmetov
FBI - študent absolvuje všetky predmety stanoveného bloku PVP
TŠ- študent absolvuje všetky predmety stanoveného bloku PVP
EVS - študent absolvuje všetky predmety stanoveného bloku PVP
Výberové predmety - počas inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov.
 

04 - Ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov pre jednotlivé študijné programy (v jednotlivých hárkoch podľa programov)

Informačné listy predmetov teda obsahovú náplň predmetu si študent môže pozrieť v AIS - aplikácia Študijné programy - VSST 178 - Študijné plány, informačné listy 


UPOZORNENIE pre uchádzačov prijatých s podmienkou: uchádzač, ktorému bolo zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s podmienkou, môže potvrdiť elektronickú návratku, vybrať si predmety ako aj požiadať o internát LEN PO DORUČENÍ požadovaných chýbajúcich dokladov na študijné oddelenie fakulty. Po doručení vyžiadaných dokumentov príslušná študijná referentka oznámi uchádzačovi mailom, že mu bola v systéme vytvorená návratka a môže potvrdiť záujem o štúdium, zrealizovať elektronický zápis, príp. požiadať o internát.
Informácia pre uchádzačov prijatých s podmienkou

Kontaktné osoby pre veci študijné:
ERCR - denné štúdium - p. Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk
EMMSP - denné štúdium - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk 
MMP - denné štúdium - p. Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk
MMP v AJ - denné štúdium - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
FBI - denné štúdium - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
FBI v AJ - denné štúdium - p. J. Matejková - mail diana.vylupkova@umb.sk
TŠ - denné štúdium - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk
EVS - denné štúdium - p. D. Výlupková - mail diana.vylupkova@umb.sk

technická podpora AIS - p. I. Kapustikova - ivana.kapustikova@umb.sk

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 6. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia