EXTERNÉ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v termíne do 25-07-2017

a) potvrdí svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky 

b) zrealizuje elektronický zápis na štúdium
    Zápis na štúdium prebieha v dvoch etapách:
1. elektronický zápis, v rámci ktorého si študent vyberá predmety na akademický rok 2017/2018, 
2. fyzický zápis - dňom tohto zápisu sa uchádzač stáva študentom fakulty. 


Nižšie nájdete zverejnené:

01 - Základné informácie pre prijatých uchádzačov - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. Sú v nej uvedene všetky základné a dôležité informácie.

02 a) - Návod na vyplnenie elektronickej návratky - každý prijatý uchádzač, ktorý sa rozhodol pre štúdium na EF UMB, potvrdí svoj záujem vyplnením elektronickej návratky.
Zároveň prikladáme Návod na zmenu zobrazenia AIS2.

02 b) Návod na vytvorenie zápisneho listu a zapísanie predmetov do zápisného listu - zverejnený presný postup na vytvorenie zápisného listu a zápisu predmetov na nasledujúci akademický rok.

02 c) Návod na zrealizovanie elektronického zápisu

03 Zápis na štúdium - prijatý uchádzač sa dňom zápisu stáva študentom fakulty. Každý prijatý uchádzač sa osobne zúčastní na zápise (alebo poverí osobu, ktorá s jeho súhlasom uskutoční zápis)
Zápis na externé inžinierske štúdium sa uskutoční dňa 8. septembra 2017 o 13.00 hod. v posluchárni P1 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (nová budova).

04) Študijný plán

Štandardná dĺžka inžinierskeho študijného programu v externej forme štúdia je tri akademické roky. Študent môže ukončiť svoje štúdium aj za dva akademické roky. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

Odporúčaný študijný plán určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov. Pre študijný program je zostavený študijný plán tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, počet kreditov pre predmety študijného programu, odporúčaný rok štúdia, rozsah kreditov za výberove predmety a ďalšie informácie. Na základe uvedených informácií si študent zostavuje svoj osobný študijný plán zápisom predmetov na jednotlivé semestre a roky štúdia.

Študijný plán pre študijný program ekonomika a manažment malých a stredných podnikov v externej forme inžinierskeho štúdia (skratka programu v AIS2 = EMMSP_E2n) je zverejnený v AIS2 - Študijné programy - VSST178 - Študijné plány, informačné listy... študijných plánov.

Predmety v študijnom pláne sú rozdelené na:
Povinné predmety (blok A) - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať všetky predpísané povinné predmety príslušného študijného programu.
Povinne voliteľné predmety (blok B) - študijný plán obsahuje ponuku dvoch blokov PVP. 1. blok - Ekonomika MSP, 2. blok - Manažment MSP. Každý blok obsahuje 6 predmetov. Študent sa rozhodne pre jeden z uvedených blokov a počas štúdia musí absolvovať všetky predmety daného bloku PVP, teda musí získať 30 kreditov za PVP predmety.
Výberové predmety - počas inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov.

Ponuka povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov

Na základe uvedených informácií sa študent rozhodne, ktoré povinné, povinne voliteľné a výberové predmety chce absolvovať v nasledujúcom akademickom roku tak, aby rozsah zapísaných kreditov v akademickom roku bol v rozsahu od 48 do maximálne 72 kreditov. Tieto predmety si nahodí do zápisného listu v AIS2.

Informačné listy predmetov teda obsahovú náplň predmetu si študent môže pozrieť v AIS - aplikácia Študijné programy - VSST 178 - Študijné plány, informačné listy.


05 Informácie o školnom

Uchádzači o štúdium študijného programu v externej forme štúdia sa zápisom stanú študentmi 1. roku štúdia. Podľa § 71 zákona o vysokých školách študentovi vzniká povinnosť hradiť školné, ktoré mu fakulta vyčísľuje v súlade s § 92 uvedeného zákona. Fakulta v termíne do 5 dní od zápisu študenta do 1. roku štúdia písomne oznámi (listovou zásielkou s doručenkou alebo osobne na proti podpis) povinnosť uhradiť školné, vrátane výšky školného, dôvodu výberu školného, spôsobe a termíne splatnosti úhrady školného. Študent 1. roku štúdia uhradí školné na akademický rok 2017/2018 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 29. septembra 2017.
Bližšie informácie o školnom sú uvedené v Smernici o školnom na UMB v AR 2017/2018


UPOZORNENIE pre uchádzačov prijatých s podmienkou: uchádzač, ktorému bolo zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium s podmienkou, môže potvrdiť elektronickú návratku, vytvoriť zápisný list a vybrať si predmety LEN PO DORUČENÍ požadovaných chýbajúcich dokladov na študijné oddelenie fakulty. Po doručení vyžiadaných dokumentov príslušná študijná referentka oznámi uchádzačovi mailom, že mu bola v systéme vytvorená návratka a môže potvrdiť záujem o štúdium, zrealizovať elektronický zápis, príp. požiadať o internát.
Informácia pre uchádzačov prijatých s podmienkou (zaslaná spolu s rozhodnutím)

 

Kontaktná osoba pre veci študijné:
EMMSP - externé štúdium - p. Ing. arch. M. Supuková - mail monika.supukova@umb.sk 

technická podpora AIS - p. I. Kapustikova -
ivana.kapustikova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia