Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Informácie o zasadnutiach

Vedecká rada Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválila plán zasadnutí na rok 2017, v zmysle ktorého sa zasadnutia uskutočnia:

február 2017

apríl 2017

jún/september 2017

november 2017

 

O presnom termíne najbližšieho zasadnutia vedeckej rady budeme členov vedeckej rady informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Pozvánka s materiálmi bude členom vedeckej rady rozposlaná najneskôr 7 dní pred zasadnutím.

 

Najbližšie zasadnutie Vedeckej rady EF UMB v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 22. marca 2017 o 10.00 hod.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 3. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela