Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandov

Štúdium podľa doktorandského študijného programu sa uskutočňuje na základe študijného programu doktoranda pod vedením školiteľa, ktorého schvaľuje vedecká rada fakulty v zmysle pravidiel pre schvaľovanie školiteľov doktorandov. Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici boli tieto pravidlá schválené v roku 2011 a ich úplné znenie sa nachádza v priloženom súbore.

 

Pravidlá schvaľovania školiteľov.pdf (4. 12. 2017 13:54:34)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 12. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela