Ekonomická fakulta

Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandov

Štúdium podľa doktorandského študijného programu sa uskutočňuje na základe študijného programu doktoranda pod vedením školiteľa, ktorého schvaľuje vedecká rada fakulty v zmysle pravidiel pre schvaľovanie školiteľov doktorandov. Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici boli tieto pravidlá schválené v roku 2011 a ich úplné znenie sa nachádza v priloženom súbore.

 

Školitelia - pravidlá.pdf (6. 11. 2015 9:22:00)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 11. 2015 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela