Ekonomická fakulta

VPCH školiteľa

Návrh na školiteľa predkladá vedúci školiaceho miesta predsedovi odborovej komisie na prerokovanie odborovej komisii a následne návrh schvaľuje vedecká rada fakulty. Návrh na školiteľa sa predkladá na základe vedecko-pedagogickej charakteristiky školiteľa. Vzor VPCH sa nachádza v priloženom súbore.

Školitelia - VPCH (vzor).rtf (5. 11. 2015 14:21:06)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 11. 2015 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela