Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Akreditované študijné programy

Na základe komplexnej akreditácie boli rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR priznané Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici práva udeľovať akademický titul "doktor" (philosophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Priznané práva v jednotlivých študijných programoch uvádza priložený súbor.

Priznané práva 3. stupeň.xls (20. 11. 2015 11:04:58)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 12. 2015 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica