Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Akreditované študijné programy

Na základe komplexnej akreditácie boli rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR priznané Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici práva udeľovať akademický titul "doktor" (philosophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Priznané práva v jednotlivých študijných programoch uvádza priložený súbor.

Priznané práva 3.stupeň (2018).xls (3. 7. 2018 9:51:11)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 3. 7. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela