Manažment

Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu manažment sa uplatňuje ako manažér na nižšej a strednej úrovni riadenia nezávisle na type organizácie z hľadiska jej veľkosti a poskytovaných produktov. Toto uplatnenie kladie na neho nároky v podobe schopnosti analyzovať rôzne kvantitatívne a kvalitatívne ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať základné manažérske rozhodnutia na nižšom a strednom stupni riadenia podniku. Pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania rôznych veľkostných typov podnikov. V uplatnení v uvedených pozíciách absolventovi 1. stupňa pomáhajú vedomosti najmä z oblasti manažmentu, ekonomiky podniku, manažmentu ľudských zdrojov, marketingu, financií a finančno-ekonomickej analýzy, štatistiky a práva, čím získava prehľad tak v teoretických základoch, ako aj praktických aplikáciách uvedených poznatkov. Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe manažment sa uplatňuje napríklad v pozícii vedúceho organizačných jednotiek ako líniový manažér, ako vedúci pracovných skupín – tím líder, schopný dosahovať požadované výstupy kladené na prácu v skupine, ako odborný konzultant alebo interný poradca spracúvajúci podklady pre rozhodovanie vrcholového manažmentu organizácie, ako interný analytik poznajúci základné metódy finančnej a ekonomickej analýzy. Absolvent sa môže uplatniť aj ako samostatne podnikajúci subjekt v oblasti manažmentu.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 2. 2017 | Aktualizoval: Administrátor