Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Vyhlásenie AS EF UMB k iniciatívam IVU a ISU

Vyhlásenie Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k iniciatíve a aktivitám IVU a ISU

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici podporuje Iniciatívu vysokoškolských učiteľov (IVU) a Iniciatívu slovenských učiteľov (ISU) a považuje ich požiadavky za opodstatnené.

Regionálne i vysoké školstvo je dlhodobo podfinancované. Finančné prostriedky sú vynakladané neefektívne a v neposlednom rade sociálny a finančný status učiteľa nezodpovedá dôležitosti jeho úlohy pri formovaní budúcich generácií.

Vyzývame všetkých vysokoškolských pedagógov, aby podporili aktivity IVU.

Banská Bystrica, 15. 2. 2016


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 2. 2016 | Aktualizoval: podpredseda AS EF UMB