Úvod > Ponuka >

Stáž v krajskej organizácii cestovného ruchu

Ponúkame STÁŽ v krajskej organizácii cestovného ruchu

Stáž je výbornou príležitosou pre získanie pracovných skúseností, prehĺbenie teoretických vedomostí a získanie praktických zručností v oblasti destinačného manažmentu, marketingu a PR v organizácii cestovného ruchu. Študenti sa v rámci stáže oboznámia s aktivitami organizácie, podieľajú sa na vypracovávaní zadaní a plnení úloh. Súčasťou stáže je aj účasť na podujatiach spoluorganizovaných KOCR a prezentáciách turistickej ponuky bratislavského regiónu (na Slovensku a v zahraničí).

Staz_2016_TRB.pdf (1. 3. 2016 9:44:39)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 5. 6. 2018 | Aktualizoval: Administrátor