Diplomové práce

Priložený súbor obsahuje dôležité termíny k štátným záverečným skúškam pre diplomantov!!!

Diplomant odovzdáva svojmu vedúcemu práce do 17. 4. 2019 (prvý termín): 1. 2x vytlačenú a zviazanú verziu diplomovej práce (totožná s prácou vloženou do AIS2; formálna úprava v súlade s požiadavkami), 2. 2x licenčnú zmluvu – vytlačenú z AiS2** (po označení práce ako „finálna“) a vlastnoručne podpísanú, 3. 1x CD s pdf verziou práce a s označením CD (ako na obale tlačenej verzie práce), 4. 1x Výkaz konzultácií študenta s vedúcim záverečnej práce (podpisuje vedúci DP), 5. 1x Súhlas vedúceho práce s vložením práce do AiS2 (podpisuje vedúci aj diplomant). ** Ak diplomant žiada o odklad zverejnenia práce na čas 13-36 mesiacov, tlačí verziu zmluvy s vyjadrením dekana fakulty o odklade. Ak o odklad zverejnenia diplomant nežiada, prípadne ide o odklad na obdobie od 1 do 12 mesiacov, tlačí diplomant základnú zmluvu. Červenou farbou označené dokumenty je potrebné vytlačiť priamo z AiS2, nepoužíva sa vzor zo šablóny. POZOR – prácu vkladáte do AiS2 až po jednoznačnom vyjadrení súhlasu vedúceho Vašej záverečnej práce. Diplomovú prácu si pred vložením do AiS dôkladne skontrolujte, dbajte na to, aby boli splnené všetky formálne požiadavky a aby ste omylom neodoslali nesprávnu verziu práce. Po vložení diplomovej práce do AiS2 a jej označení ako „finálna“ je práca automaticky odoslaná do centrálneho registra hneď na druhý deň! Ak prácu vložíte do AiS2 08. 04. 2019, práca je odoslaná do registra už 09. 04. 02019. Nenechávajte si vloženie práce do systému na posledný možný deň, ak by náhodou došlo k technickým problémom, nestihnete ich vyriešiť včas.

 

 

odovzdanie DP 2019 www.pdf (9. 4. 2019 9:05:15)
Formulár na vlastnú tému záverečnej práce pre študentov.docx (28. 11. 2017 13:01:47)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana