INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Za celé inžinierske štúdium musí študent získať 120 kreditov.

POVINNÉ PREDMETY (blok A) - počas inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať všetky predpísané predmety.

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY (PVP - blok B):
- študent denného inžinierskeho štúdia študijného programu ERCR_D2n, EMMSP_D2n, FBI_D2n, FBIvAJ_D2n, EVS_D2n, TŠ_D2n, PP_PMS_D2n a študent externého inžinierskeho štúdia (EMMSP_E2n, PP_PMS_E2n) študujúci študijný program akreditovaný po 1.1.2013 má už v prvom roku v aktuálnom akademickom roku 2019/2020 stanovený blok PVP (bloky PVP) a počas celého inžinierskeho štúdia musí absolvovať všetky PVP predmety zo stanoveného bloku (blokov) PVP a získať tak 30 kreditov za povinne voliteľné predmety (u študijných programov PP_PMS_D2n a PP_PMS_E2n 24 kreditov). Študent denného inžinierskeho štúdia študijných programov MMB_D2n, MMP_D2n musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať 6 predmetov z ponúkaných PVP predmetov (a získať tak 30 kreditov za PVP).

VÝBEROVÉ PREDMETY (blok C):
- študent denného inžinierskeho štúdia (ERCR_D2n, EMMSP_D2n, MMB_D2n, MMP_D2n, FBI_D2n, FBIvAJ_D2n, EVS_D2n, TŠ_D2n, PP_PMS_D2n) a študent externého inžinierskeho štúdia (EMMSP_E2n, PP_PMS_E2n) študujúci študijný program akreditovaný po 1.1.2013 musí počas celého inžinierskeho štúdia získať 16 kreditov za výberové predmety. Ako výberový predmet si zvolí buď predmet, ktorý fakulta ponúka len ako výberový (uvedený v študijnom pláne v bloku C - výberové predmet). Ako výberový predmet si však študent môže zvoliť aj povinný alebo povinne voliteľný predmet iného študijného programu, povinne voliteľný predmet iného bloku PVP príp. predmet inej fakulty. Musí sa však držať príslušného stupňa štúdia.

Upozornenie:

1. Študent denného inžinierskeho štúdia si môže v rámci jedného akademického roka zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov, pričom do maximálneho počtu kreditov za jeden akademický rok sa nerátajú kredity za opakovane zapísané predmety (prenesené povinnosti) a kredity za predmety, ktoré boli študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.

2. Študent externého inžinierskeho štúdia študujúci študijný program akreditovaný po 1.1.2013 (EMMSP_E2n, PP_PMS_E2n) si môže v rámci jedného akademického roka zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 72 kreditov, pričom do maximálneho počtu kreditov za jeden akademický rok sa nerátajú kredity za opakovane zapísané predmety (prenesené povinnosti) a kredity za predmety, ktoré boli študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.

 

V priložených súboroch je zverejnené vyhodnotenie predzápisu. V súboroch je vyznačené, ktoré VP sa v nasledujúcom roku otvárajú a ktoré nie. Predmety, ktoré sa ponúkajú aj pre budúcoročných prvákov, sú označené "podľa prvého roku". Tieto predmety sa otvoria podľa prejaveného záujmu prijatých uchádzačov (výber predmetov sa uskutoční do konca júla). V druhej polovici augusta bude na internete zverejnené konečné vyhodnotenie VP. Ak študent bude mať zapísané VP, ktoré sa nakoniec neotvorilo, bude si ho môcť zmeniť po zverejnení konečného zoznamu otvorených VP. Bližšie informácie budú zverejnené v druhej polovici augusta 2020.

PVP predmety MMB a MMP

VÝBEROVÉ PREDMETY - DENNÉ ING štúdium BB

VÝBEROVÉ PREDMETY - EXTERNÉ ING štúdium BB

 

Upozornenia:

1. Pri zápise predmetov nezabudnite na prenesené povinnosti.

2. Skontrolujte si, či sa Vami zvolené VP príp. PVP otvárajú.

3. Študent aktuálneho prvého roku štúdia musí byť do 30. 6. 2020 zapísaný na tému záverečnej práce (v prípade, že chce štúdium v AR 2020/2021 úspešne ukončiť).

4. Predmet Diplomová práca s obhajobou je predmetom štátnej skúšky - študent si ho zapisuje medzi predmety štátnych skúšok (nie do študijnej časti)

5. Študent, ktorý má udelený IŠP do 31.08.2020 resp. študent, ktorý má predĺžené skúškového obdobie do 31.8.2020 si zapíše predmety na AR 2020/2021, skontroluje a potvrdí svoje osobné údaje, prejaví pokračovanie v štúdiu v AR 2020/2021. NEPOTVRDZUJE však zaevidované výsledky štúdia v systéme - tým, že výsledky môže získať až do 31.08.2020, táto možnosť zostáva otvorená. Konečné uzavretie zápisu odkonzultuje najneskôr do 31.08.2020 so svojou študijnou referentkou.

6. Za správnosť zapísaných predmetov zodpovedá študent.

 
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte študijné oddelenie.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 5. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia