Archív časopisu

(v aktuálnom čísle je zverejňovaný iba obsah, pri starších číslach sú dostupné plné verzie ako samostatné súbory):

 

Ekonomika a spoločnosť, roč. XVIII, 2017, č. 1.

 

The Journal of Economics and Social Research, vol. XVIII, 2017, No 1.

 

State/ Articles

Jan W. Wiktor

Vzdelávanie ako prvok poslania univerzity v prejavoch rektorov Ekonomickej univerzity v Krakove v rokoch  1925 až 2015

Education as the Part of the Mission of University in Speeches of the Cracow University of Economics Rectors in 1925 - 2015

 

Mária Seková, Viera Ďuríková, Elena Kaščáková

Návrh teoretického modelu predpokladov tvorivosti v práci manažéra a možnosť jeho aplikácie v praxi

Design of Theoretical Model of Assumptions of Creativity in the Work of Manager and the Possibility of its Application in Practise

 

Hussam Musa, Peter Sliacky

Kľúčové faktory využívania finančnej podpory malých a stredných podnikov na Slovensku 

Key Factors of Use the Financial Support for Small and Medium-sized Enterprises in Slovakia

 

Michaela Novotná

Vplyv vybraných odchýlok od racionality na finančné rozhodovanie investorov

Influence of Selected Deviation from Rationality on Financial Decision of Investors

 

Ľubica Šebová

Finančná situácia odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb na Slovensku v rokoch 2014 a 2015

Financial Situation in the Field of the Accommodation and Hospitality Services in Slovakia in the Years 2014 and 2015

 

Jolanta Staszewska

Medzinárodná spolupráca klastrov

International Cluster Cooperation

 

Zuzana Palenčíková

Rozvíjanie profesijných kompetencií študentov cestovného ruchu 

Developing Professional Competences of Undergaduate Tourism Students

 

Šárka Prát

Students Migration from the Slovak Republic to the Czech Republic: Case study at University of Economics Prague    

Migrácia študentov zo Slovenskej republiky do Českej republiky: Prípadová štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Prahe

 

vedeckého života/ From Scientific Life

 

Slávnostné uvedenie knihy „Neplatená práca na Slovensku“ do života (Miriam Martinkovičová) ...

The Solemn Introduction of the Book "Unpaid Work in Slovakia" to Life

 

Dvadsaťpäť rokov prípravy absolventov v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela  v Banskej Bystrici (Ľubica Lesáková)

Twenty-five Years of Graduate Study in Business Economics and Management

at the Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica

 

Študentská vedecká aktivita 2017 (Vanda Maráková)

Student Scientific Activity 2017

 

Metódy rozvoja prierezových kompetencií prostredníctvom praktického tréningového procesu študentov (Kamila Borseková, Vanda Maráková)  

Methods of Development of Cross-sectional Competences through Practical Training

of Students

 

Recenzie/ Book Review

 

Základy moderného manažmentu (Andrej Malachovský) 

Foundations of Modern Management

  

 

 

Staršie čísla:

Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2016. (14. 8. 2017 10:33:50)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2016. (8. 11. 2016 9:11:01)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2015. (4. 10. 2016 15:10:22)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2015. (4. 10. 2016 15:10:10)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2014. (4. 10. 2016 15:09:52)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2014. (4. 10. 2016 15:09:32)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2013. (4. 10. 2016 15:09:14)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 2. 2018 | Aktualizoval: Tokarska Gabriela