Ekonomická fakulta

Archív časopisu

(v aktuálnom čísle je zverejňovaný iba obsah, pri starších číslach sú dostupné plné verzie ako samostatné súbory):

 

Ekonomika a spoločnosť, roč. XVII, 2016, č. 2.

 

The Journal of Economics and Social Research, vol. XVII, 2016, No 2.

 

State/ Articles

Jaroslav Ďaďo, Ivan Sedliačik
Unintended Consequences of Energy Policy in Slovakia
Nezamýšľané dôsledky energetickej politiky na Slovensku

Jitka Veselá, Lucie Neubauerová
Is the Halloween Effect Present on the Share Markets of the BRIC Countries?
Je Halloween efekt prítomný na akciových trhoch krajín BRIC?

Katarzyna Kulig-Moskwa, Joanna Nogieć
Innovative Business Model Using the Idea of Fair Trade
Inovatívny podnikateľský model založený na fair trade

Jana Sokolová, Lenka Hvolková
Sociálne zodpovedné investovanie na Slovensku a v Rakúsku
Socially Responsible Investment in Slovakia and Austria

Erika Dudáš Pajerská
Food Deserts as Important Determinant of Health of People
Potravinová nedostatočnosť ako významný determinant zdravia obyvateľstva

Jana Džuňová
Finančná autonómia samosprávnych krajov
The Financial Autonomy of Self–government Unit

Danuta Stawasz
Revitalisation and Innovative Management of City Development
Revitalizácia a inovatívny manažment rozvoja mesta

Matúš Marciš
Zavádzanie systému kvality služieb v cestovnom ruchu na Slovensku
Implementation of Service Quality System in Tourism in Slovakia

Marian Gúčik, Matúš Marciš
Očakávania absolventov cestovného ruchu o uplatnení v praxi
Expectaions of Tourism Graduates about the Application in Practice

 

Diskusia/ Discussion

Sergey Volkov
Place Marketing and Branding in Russia: the Case Study
Teritoriálny marketing a tvorba značky v Rusku: prípadová štúdia

 

Z vedeckého života/ From Scientific Life

Scientia Iuventa 2016 (Simona Šályová, Ivana Rybovičová)


Recenzie/ Book Review

Nové trendy v riadení podniku (Matúš Marciš)
New Trends in Management of Enterprise

Dobrovoľnícky cestovný ruch (Jana Sokolová)

Volunteer TourismPodnikanie v cestovnom ruchu (Zuzana Jobová)
Entrepreneurship in Tourism

 

Staršie čísla:

Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2016. (14. 8. 2017 10:33:50)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2016. (8. 11. 2016 9:11:01)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2015. (4. 10. 2016 15:10:22)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2015. (4. 10. 2016 15:10:10)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2014. (4. 10. 2016 15:09:52)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 1/2014. (4. 10. 2016 15:09:32)
Ekonomika a spoločnosť, číslo 2/2013. (4. 10. 2016 15:09:14)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 8. 2017 | Aktualizoval: Sedliačik Ivan