Ekonomická fakulta

Podmienky prijatia na 3. stupeň

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou určenou fakultou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa môže uchádzať v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu z vypísaných tém.
Prijímacia skúška je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:
a) písomný test z anglického odborného jazyka ,
b) písomný test z ekonomickej teórie,
c) prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom,
d) posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť),
e) ohodnotenie priemerného prospechu dosiahnutého počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

Uchádzač o dennú formu štúdia vykoná prijímaciu skúšku zo súčastí a) - d).

Uchádzač o externú formu štúdia vykoná prijímaciu skúšku zo súčastí c) a d), pričom projekt prezentuje v slovenskom a v anglickom jazyku (uchádzač zo SR), resp. v anglickom jazyku (uchádzač zo zahraničia).

Pri študijných programoch v anglickom jazyku vykoná uchádzač celú prijímaciu skúšku v anglickom jazyku.
Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov u uchádzačov o dennú formu štúdia je 100 bodov za časti a) – e) a u uchádzačov o externú formu štúdia 50 bodov za časti c) a d).
Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky:
a) za písomný test z anglického odborného jazyka: maximálne 20 bodov,
b) za písomný test z ekonomickej teórie: maximálne 20 bodov,
c) za písomný projekt a jeho prezentáciu: maximálne 40 bodov, z toho:
- za teoretické východiská skúmania: maximálne 10 bodov,
- za predpokladané ciele: maximálne 10 bodov,
- za predpokladané metódy skúmania: maximálne 10 bodov,
- za prezentáciu projektu: maximálne 10 bodov,
d) za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, spracovanie diplomovej práce hodnotenej školiteľom, oponentom a komisiou pre štátne skúšky stupňom A, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.): maximálne 10 bodov,
e) za priemerný prospech dosiahnutý počas 2. stupňa vysokoškolského štúdia (známky z predmetov a štátnej skúšky): maximálne 10 bodov.

Priemerný prospech     Počet bodov
1,00 – 1,20                        10
1,21 – 1,40                         8
1,41 – 1,70                         6
1,71 – 2,00                         4
2,01 – 2,50                         2
viac než 2,50                      0

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá stanoví celkové bodové hodnotenie prijímacej skúšky a na jeho základe určí poradie uchádzačov spolu s návrhom na prijatie, resp. neprijatie na doktorandské štúdium.
Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi uvedie tému dizertačnej práce, školiteľa, školiace miesto, dobu štúdia a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho výkonu.
Zloženie prijímacej komisie pre jednotlivé študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhu garanta doktorandského študijného programu, ktorý prerokovala a schválila príslušná odborová komisia. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2016 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela