Informácie pre uchádzačov

PRIJÍMACIE  KONANIE

         Dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020 v akreditovaných študijných programoch pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia:

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Financie

Verejná ekonomika a politika

         Pre dennú formu štúdia (3 roky) ponúka do 10 miest (podľa počtu určených štipendijných miest) a pre externú formu štúdia (4 roky) ponúka do 15 miest (podľa voľnej kapacity školiteľov).

Prihlášku na doktorandské štúdium spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica najneskôr do 12. júna 2019.

Termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020 je 28. júna 2019.

         Podrobné informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium a témy dizertačných prác jednotlivých študijných programov sú na: www.ef.umb.sk/uchádzač/doktorandské štúdium/prijímacie konanie/informácie pre uchádzačov.

Kontaktná osoba:

Daniela Gavalcová, referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, EF UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

tel.: 048/4462141, e-mail daniela.gavalcova@umb.sk.

 

V priložených súboroch nájdete:

- podrobné informácie k prijímaciemu konaniu pre uchádzačov o doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020

- obsahové zameranie prijímacej skúšky z odborného anglického jazyka

- zoznam schválených školiteľov na EF UMB, ktorí môžu vypísať témy dizertačných prác na aktuálny akademický rok

- tlačivo prilhlášky na doktorandské štúdium

- schválené témy dizertačných prác na AR 2019/2020 podľa študijných programov

Školitelia - zoznam (jún 2019).pdf (12. 6. 2019 8:49:42)
Témy DP - EMP 2019-20.pdf (1. 4. 2019 11:16:26)
Temy DP - FIN 2019-20.pdf (28. 3. 2019 9:55:56)
Témy DP - CR 2019-20.pdf (25. 3. 2019 10:56:28)
Témy DP - VEP 2019-20.pdf (21. 3. 2019 10:21:42)
Informácie pre uchádzačov v AR 2019_20.pdf (28. 2. 2019 13:12:34)
Prihláška na VŠ - 3. stupeň.rtf (28. 2. 2019 10:31:40)
ANGLICKÝ JAZYK - obsahové zameranie.pdf (8. 3. 2018 7:15:29)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 6. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela