Poplatky za PK

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 3.stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona):

Písomná prihláška                45 €

Elektronická prihláška *        42 €
* - týka sa len e-prihlášky podanej cez UMB

Poplatok za prijímacie konanie uhrádza uchádzač výlučne bezhotovostným prevodom.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: 1033
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR),
                         dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)
konštantný symbol: 0308
správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
variabilný symbol: 1033
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR),
                         dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)
konštantný symbol: 0308
správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 11. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela