Ekonomická fakulta

Bakalárska štátna skúška

Bakalárska štátna skúška sa v akademickom roku 2016/2017 uskutoční v týchto termínoch určených harmonogramom akademického roka 2016/2017:

  Prvý termín Druhý termín Tretí termín
Vloženie bakalárskej práce do CR ZP do 9.12.2016 do 27.5.2017 do 23.6.2017
Odovzdanie bakalárskej práce do 9.12.2016 do 27.5.2017 do 23.6.2017
Prihlásenie sa na štátnu skúšku do 9.1.2017 do 4.6.2017 do 30.6.2017
Termíny štátnej skúšky 23.1.2017-27.1.2017 19.6.2017-23.6.2017 21.8.2017-25.8.2017


Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť bakalárskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AIS v stanovených termínoch.

Informácie o odovzdaní bakalárskej práce poskytne smerová katedra.

 

Štátna skúška pre bakalárske študijné programy akreditované po 01. 01. 2013 pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru. (študijné programy BEM_D1n, CR_D1n, EMP_D1n, FBI_D1n, TM_D1n, VEM_D1n, PP_Man_D1n, PP_Man_E1n)

Bakalárska štátna skúška pre študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce, súbornej ústnej skúšky z ekonómie a súbornej ústnej skúšky z vybraných povinných predmetov bakalárskeho študijného programu. Všetky súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa konajú v jeden deň.
TÉZY na bakalársku štátnu skúšku pre bakalárske študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 ("staré" študijné programy), platné pre akademický rok 2016/2017 (nezmenené oproti AR 2015/2016):
Cestovný ruch (CRD*, CRE*)
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (BEMD*)
Ekonomika a manažment podniku (EMPD*, EME*)   - Seminár k bakalárskej štátnej skúške
Financie, bankovníctvo a investovanie (FBID*, FBIE*)
Regionálny rozvoj a verejná správa (RRVSE*)
Verejná ekonomika a služby (VESE*)
Tézy na bakalársku štátnu skúšku - časť EKONÓMIA
Tézy na bakalársku štátnu skúšku - časť Ekonómia v AJ


Vzorová šablóna bakalárskej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-16 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

 

Sablona_EF UMB Bc thesis EN.docx (8. 11. 2016 13:00:54)
Sablona_EF UMB Bc práca SJ.docx (8. 11. 2016 13:00:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 5. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia