Bakalárska štátna skúška

Bakalárska štátna skúška sa v akademickom roku 2017/2018 uskutoční v týchto termínoch určených Harmonogramom akademického roka 2017/2018:

 

  Prvý termín Druhý termín
Vloženie bakalárskej práce do CR ZP do 26.5.2018 do 13.7.2018
Odovzdanie bakalárskej práce do 26.5.2018 do 13.7.2018
Prihlásenie sa na štátnu skúšku do 31.5.2018 do 13.7.2018
Termíny štátnej skúšky 16.6.2018 - 22.6.2018 20.8.2018 - 24.8.2018

 


Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť bakalárskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AIS v stanovených termínoch.

Informácie o odovzdaní bakalárskej práce poskytne smerová katedra.

 

 

Štátna skúška pre bakalárske študijné programy akreditované po 01. 01. 2013 pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru. (študijné programy BEM_D1n, CR_D1n, EMP_D1n, FBI_D1n, TM_D1n, VEM_D1n, PP_Man_D1n, PP_Man_E1n)

Bakalárska štátna skúška pre študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 pozostáva z obhajoby bakalárskej práce, súbornej ústnej skúšky z ekonómie a súbornej ústnej skúšky z vybraných povinných predmetov bakalárskeho študijného programu. Všetky súčasti bakalárskej štátnej skúšky sa konajú v jeden deň.
TÉZY na bakalársku štátnu skúšku pre bakalárske študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 ("staré" študijné programy), platné pre akademický rok 2016/2017 (nezmenené oproti AR 2015/2016):
Cestovný ruch (CRD*, CRE*)
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku (BEMD*)
Ekonomika a manažment podniku (EMPD*, EME*)   - Seminár k bakalárskej štátnej skúške
Financie, bankovníctvo a investovanie (FBID*, FBIE*)
Regionálny rozvoj a verejná správa (RRVSE*)
Verejná ekonomika a služby (VESE*)
Tézy na bakalársku štátnu skúšku - časť EKONÓMIA
Tézy na bakalársku štátnu skúšku - časť Ekonómia v AJ


Vzorová šablóna bakalárskej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-16 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

 

Sablona_EF UMB Bc thesis EN.docx (8. 11. 2016 13:00:54)
Sablona_EF UMB Bc práca SJ.docx (8. 11. 2016 13:00:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 10. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia