Ekonomická fakulta

Inžinierska štátna skúška

Inžinierska štátna skúška sa v akademickom roku 2016/2017 uskutoční v týchto termínoch určených harmonogramom akademického roka 2016/2017:

  Prvý termín Druhý termín Tretí termín
Vloženie diplomovej práce do CR ZP do 9. 12. 2016 do 21. 4. 2017 do 23. 6. 2017
Odovzdanie diplomovej práce do 9. 12. 2016 do 21. 4. 2017 do 23. 6. 2017
Prihlásenie sa na štátnu skúšku do 9. 1. 2017 do 30. 4. 2017 do 30. 6. 2017
Termíny štátnej skúšky 23.1.2017-27.1.2017 15.5.2017-19.5.2017 21.8.2017-25.8.2017


Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť inžinierskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AIS v stanovených termínoch.

Informácie o odovzdaní diplomovej práce poskytne smerová katedra.

 

Štátna skúška pre inžinierske študijné programy akreditované po 01. 01. 2013 pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru. (študijné programy ERCR_D2n, EMMSP_D2n, MMP_D2n, MMB_D2n, FBI_D2n, FBIvAJ_D2n, EVS_D2n, TŠ_D2n)

Inžinierska štátna skúška pre študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 pozostáva z obhajoby diplomovej práce a zo súbornej ústnej skúšky z vybraných predmetov inžinierskeho študijného programu.
TÉZY na inžiniersku štátnu skúšku pre inžinierske študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 ("staré" študijné programy), platné pre akademický rok 2016/2017:
Ekonomika podnikov cestovného ruchu (EPCRe*)
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - bloky MP a EP (EMMSPd*, EMMSPBe*)
- seminár k IŠS pre študijný program EMMSP (EMMSPBd*, EMMSPBe*, EMMSe(vPP))
Marketingový manažment podniku (MMPd*)
Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku (MMBd*)
Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI2d*, FBI2e*)
Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku (FBI2vAJd*)
Ekonomika a správa území (ESUBBe*)
Ekonomika verejných služieb (EVSe)

 


Vzorová šablóna diplomovej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-16 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

 

Sablona_EF UMB SJ ING práca.docx (8. 11. 2016 13:01:18)
Sablona_EF UMB EN ING práca.docx (8. 11. 2016 13:01:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 4. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia