Inžinierska štátna skúška

Inžinierska štátna skúška sa v akademickom roku 2017/2018 uskutoční v týchto termínoch určených Harmonogramom akademického roka 2017/2018:

 

  Riadny termín Opravný (náhradný) termín
Vloženie diplomovej práce do CR ZP do 20. 4. 2018 do 13. 7. 2018
Odovzdanie diplomovej práce do 20. 4. 2018 do 13. 7. 2018
Prihlásenie sa na štátnu skúšku do 28. 4. 2018 (cez AiS2) do 13. 7. 2018 (cez AiS2)
Termíny štátnej skúšky 21.5.2018 - 25.5.2018 20.8.2018 - 24.8.2018


Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť inžinierskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AiS2 v stanovených termínoch.

Informácie o odovzdaní diplomovej práce poskytne smerová katedra.

 

Štátna skúška pre inžinierske študijné programy akreditované po 01. 01. 2013 pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru. (študijné programy ERCR_D2n, EMMSP_D2n, EMMSP_E2n, MMP_D2n, MMB_D2n, FBI_D2n, FBIvAJ_D2n, EVS_D2n, TŠ_D2n)

Inžinierska štátna skúška pre študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 pozostáva z obhajoby diplomovej práce a zo súbornej ústnej skúšky z vybraných predmetov inžinierskeho študijného programu.
TÉZY na inžiniersku štátnu skúšku pre inžinierske študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 ("staré" študijné programy):
Ekonomika podnikov cestovného ruchu (EPCRe*)
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - bloky MP a EP (EMMSPd*, EMMSPBe*)
Marketingový manažment podniku (MMPd*)
Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku (MMBd*)
Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI2d*, FBI2e*)
Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku (FBI2vAJd*)
Ekonomika a správa území (ESUBBe*)
Ekonomika verejných služieb (EVSe)

 


Vzorová šablóna diplomovej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-16 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

 

Sablona_EF UMB SJ ING práca.docx (8. 11. 2016 13:01:18)
Sablona_EF UMB EN ING práca.docx (8. 11. 2016 13:01:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 4. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia