Inžinierska štátna skúška

Inžinierska štátna skúška sa v akademickom roku 2018/2019 uskutoční v týchto termínoch určených Harmonogramom akademického roka 2018/2019:

 

Riadny termín

Opravný (náhradný) termín

Odovzdanie diplomovej práce

najneskôr do 17. 4. 2019

najneskôr do 27. 6. 2019

najneskôr do 12. 7. 2019

(týka sa LEN študentov, ktorí sa zúčastnili v AR 2018/2019 BŠS v riadnom termíne a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na BŠS)

Vloženie diplomovej práce do CR ZP

(až po odsúhlasení vedúcim ZP)

najneskôr do 17. 4. 2019

najneskôr do 27. 6. 2019

najneskôr do 12. 7. 2019

(týka sa LEN študentov, ktorí sa zúčastnili v AR 2018/2019 BŠS v riadnom termíne a neboli úspešní, resp. neboli v riadnom termíne pripustení na BŠS)

Prihlásenie sa na štátnu skúšku

cez AIS 2

najneskôr do 25. 4. 2019

najneskôr do 12. 7. 2019

Posudok vedúceho aj oponenta záverečnej práce bude zverejnený v AIS najmenej 5 kalendárnych dní pred obhajobou práce.

Termíny štátnej skúšky

20. 5. 2019 – 24. 5. 2019

19. 8. 2019 – 23. 8. 2019


Každý študent denného a externého štúdia, ktorý sa chce zúčastniť inžinierskej štátnej skúšky, sa musí na túto skúšku PRIHLÁSIŤ CEZ AiS2 v stanovených termínoch.

Informácie o odovzdaní diplomovej práce poskytne smerová katedra.

Kontrola originality: zaverečná práca je automaticky odoslaná do centrálneho registra záverečných prác (CRZP) na druhý deň po vložení záverečnej práce do AiS2.

Štátna skúška pre inžinierske študijné programy akreditované po 01. 01. 2013 pozostáva z obhajoby záverečnej práce, ktorou sa overuje komplexnosť vedomostí a kompetencií získaných štúdiom, schopnosť tvorivo myslieť a riešiť konkrétne problémy teórie a praxe študijného odboru. (študijné programy ERCR_D2n, EMMSP_D2n, EMMSP_E2n, MMP_D2n, MMB_D2n, FBI_D2n, FBIvAJ_D2n, EVS_D2n, TŠ_D2n)

Inžinierska štátna skúška pre študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 pozostáva z obhajoby diplomovej práce a zo súbornej ústnej skúšky z vybraných predmetov inžinierskeho študijného programu.
TÉZY na inžiniersku štátnu skúšku pre inžinierske študijné programy akreditované do 31. 12. 2012 ("staré" študijné programy):
Ekonomika podnikov cestovného ruchu (EPCRe*)
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - bloky MP a EP (EMMSPd*, EMMSPBe*)
Marketingový manažment podniku (MMPd*)
Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku (MMBd*)
Financie, bankovníctvo a investovanie (FBI2d*, FBI2e*)
Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku (FBI2vAJd*)
Ekonomika a správa území (ESUBBe*)
Ekonomika verejných služieb (EVSe)

 


Vzorová šablóna diplomovej práce je v priloženom súbore. 
Šablóna vychádza zo Smernice S-02-16 Úprava písomných vysokoškolských prác, záverečných prác a habilitačných prác.

 

Sablona_EF UMB SJ_ING práca.docx (13. 5. 2019 15:18:25)
Sablona_EF UMB EN ING práca.docx (8. 11. 2016 13:01:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 5. 2019 | Aktualizoval: Administrátor