Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium > Poplatky >

ŠKOLNÉ v AR 2020/2021

SMERNICA UMB č. 7/2019 O ŠKOLNOM A POPLATKOCH SPOJENÝCH SO ŠTÚDIOM A UDEľOVANÍM VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULOV NA UNIVERZITE MATEJA BELA V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021 s prílohami


Výška školného za externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021

a) Výška školného za EXTERNÉ štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2020/2021

Názov študijného programu Stupeň Výška školného
ekonomika a manažment podniku 1. stupeň (Bc.) 600 EUR
manažment 1. stupeň (Bc.) 600 EUR


b) Výška školného v akademickom roku 2020/2021 v dennej* forme štúdia:

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 800 EUR
za súbežné štúdium 800 EUR


Poznámka *: povinnosť hradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia v prípade študentov, ktorí v aktuálne študovanom študijnom programe prekročili štandardnú dĺžku štúdia, prípadne súbežne študujú viac študijných programov v akademickom roku 2020/2021. Povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy, nielen na študijné programy uvedené v tejto prílohe.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 12. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia