Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium > Poplatky >

ŠKOLNÉ v AR 2019/2020

SMERNICA UMB č. 5/2018 O ŠKOLNOM NA UNIVERZITE MATEJA BELA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020


Výška školného za externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2019/2020

a) Výška školného za EXTERNÉ štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2019/2020

Názov študijného programu Stupeň Výška školného
ekonomika a manažment podniku 1. stupeň (Bc.) 600 EUR
manažment 1. stupeň (Bc.) 600 EUR


b) Výška školného v akademickom roku 2019/2020 v dennej* a externej forme štúdia:

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 800 EUR
za súbežné štúdium 800 EUR


Poznámka *: povinnosť hradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia v prípade študentov, ktorí v aktuálne študovanom študijnom programe prekročili štandardnú dĺžku štúdia, prípadne súbežne študujú viac študijných programov v akademickom roku 2019/2020. Povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 12. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia