Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium > Poplatky >

ŠKOLNÉ v AR 2018/2019

SMERNICA UMB č. 15/2016 O ŠKOLNOM NA UNIVERZITE MATEJA BELA V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

 

Výška školného za externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium na Ekonomickej fakulte v akademickom roku 2017/2018


a) Výška školného za EXTERNÉ štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2017/2018


Názov študijného programu Stupeň Výška školného
ekonomika a manažment podniku 1. stupeň (Bc.) 600 EUR
financie, bankovníctvo a investovanie 1. stupeň (Bc.) 600 EUR
manažment 1. stupeň (Bc.) 600 EUR

b) Výška školného v akademickom roku 2017/2018 v dennej a externej forme štúdia:

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 800 EUR
za súbežné štúdium 800 EUR

Poznámka: povinnosť hradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy uskutočňované v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia v prípade študentov, ktorí v aktuálne študovanom študijnom programe prekročili štandardnú dĺžku štúdia, prípadne súbežne študujú viac študijných programov v akademickom roku 2017/2018. Povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium sa vzťahuje na všetky študijné programy.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica