Ekonomická fakulta

Malá obhajoba

Pred obhajobou dizertačnej práce sa uskutoční tzv. malá obhajoba. Ide o obhajobu 1. variantu dizertačnej práce, ktorá sa koná pred rozšíreným vedeckým zasadnutím školiaceho miesta. Cieľom malej obhajoby je zhodnotiť, či dizertačná práca spĺňa požiadavky kladené na tento typ záverečnej práce a prispieť k skvalitneniu konečného variantu dizertačnej práce

Obsahovú a formálnu stránku 1. variantu dizertačnej práce posúdia posudzovatelia z domáceho a externého prostredia katedry a fakulty. Vhodné je, ak jedným z posudzovateľov práce je potenciálny oponent.

Doktorand je povinný po konzultácii so školiteľom zapracovať pripomienky z diskusie na vedeckom zasadnutí školiaceho miesta – malej obhajobe. O zapracovaní pripomienok písomne informuje vedúceho školiaceho miesta, ktorý na základe toho vypracuje stanovisko školiaceho miesta (jedna z príloh k žiadosti o obhajobu).

Malá obhajoba - podrobné pokyny (7. 1. 2017 21:20:35)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 1. 2017 | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš