ZARADENIE na inžiniersku štátnu skúšku - JÚN 2020

Zaradenie študentov na inžinierske štátne skúšky v mesiaci JÚN 2020 je zverejnené v priložených súboroch (nižšie), v AiS ako aj na interntových stránkach jednotlivých smerových katedier: 


POKYNY pre študentov - miesto štúdia Banská Bystrica

V priestoroch pri vrátnici v Novej budove budú určené 2-3 osoby, ktoré  budú usmerňovať študentov a kontrolovať nižšie uvedené požiadavky:  

 • študent je povinný  dostaviť sa  pred vchod Novej budovy EF UMB pol hodinu pred konaním obhajoby,
 • študent sa pri vstupe do budovy preukáže ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA),
 • pri vstupe do budovy mu bude odmeraná teplota,
 • musí mať ochranné rúško, rukavice a vlastné pero,
 • pred vstupom do budovy si musí dezinfikovať ruky,
 • donesie podpísané čestné vyhlásenie, že za posledné dva týždne nemal príznaky  vírusového  infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu,
 • bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu
 • tlačivo čestného vyhlásenia:  https://bit.ly/cestnevyhlasenie   

 

EKONOMIKA A RIADENIE CESTOVNÉHO RUCHU 

EMMSP, MMB, MMP

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA

TERITORIÁLNE ŠTÚDIÁ

 

POKYNY pre študentov študijného programu PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY s miestom štúdia v Poprade

V priestoroch IMS v Poprade pri vstupe budú určená 1 osoba, ktorá  budú usmerňovať študentov a kontrolovať nižšie uvedené požiadavky:  

 • študent je povinný  dostaviť sa  pred vchod Novej budovy EF UMB pol hodinu pred konaním obhajoby,
 • študent sa pri vstupe do budovy preukáže ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA),
 • pri vstupe do budovy mu bude odmeraná teplota,
 • musí mať ochranné rúško, rukavice a vlastné pero,
 • pred vstupom do budovy si musí dezinfikovať ruky,
 • donesie podpísané čestné vyhlásenie, že za posledné dva týždne nemal príznaky  vírusového  infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu,
 • bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu
 • tlačivo čestného vyhlásenia:  https://bit.ly/cestnevyhlasenie   


PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY - bližšie pokyny a informácie zverejnené na stránke pracoviska v Poprade


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 6. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia