Oznamy o obhajobách

Oznámenia o obhajobách dizertačných prác sú zverejňované najneskôr 3 týždne pre konaním obhajob.

Najbližšie sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce dňa 20. 3. 2018 v študijnom programe ekonomika a manažment podniku.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Oznámenie o obhajobe.pdf (23. 2. 2018 14:08:55)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 2. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela