Ekonomická fakulta

ŠVA 2017

Študentská vedecká aktivita popradských vysokoškolákov

6. apríla 2016 sa v popradskom kine Tatran uskutočnila prezentácia prác študentov popradského Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vysokoškolské fórum Študentská vedecká aktivita 2017 bolo zároveň jedným z podujatí konaných pri príležitosti osláv 40. výročia založenia Ekonomickej fakulty. Na úvod súťažiacich i pomerne početné publikum pozdravil prostredníctvom telemostu dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Peter Krištofík, PhD. Šesť študentov v rámci ŠVA 2017 predstavilo výsledky a závery štúdia zvolenej problematiky a prieskumu vo vybraných podnikoch a organizáciách. Odborná porota veľmi kladne zhodnotila výsledky práce všetkých prihlásených študentov, výber aktuálnych tém, schopnosť prezentovať i reagovať na otázky poroty i otázky z publika. Prvé miesto udelila porota Terézii Rybanskej, študentke 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia za prezentáciu témy Analýza ľudského kapitálu vo vybranom podniku, ktorú vypracovala pod vedením doktorandky Ing. Veroniky Korenkovej. Druhé miesto obsadil študent 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia Lukáš Pacner s prácou Vybrané aspekty filantropie a jej vplyv na okolie vybraného podniku pod vedením Ing. Kataríny Zimermanovej, PhD. Tretie miesto obsadila práca Inovácie v ponúkaných službách v Podtatranskej knižnici v meste Poprad, ktorú vypracovala študentka 2. ročníka inžinierskeho stupňa Monika Jurčík Krafčíková pod vedením Ing. Márie Pomffyovej, PhD. Vedúca Inštitútu manažérskych systémov v Poprade Ing. Lucia Bartková, PhD. vysoko ocenila výsledky popradskej sekcie ŠVA 2017 a vyjadrila presvedčenie, že i nasledujúci 24. ročník tohto podujatia bude pre študentov motiváciou k rozvíjaniu ich vedomostí, schopností a zručností v oblasti ekonomiky a manažmentu.

              


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia