Podnikové manažérske systémy

Milí uchádzači!

Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorého sídlo je v Poprade a má v tomto meste už 25 ročnú históriu, získal okrem akreditácie na bakalárske štúdium aj akreditáciu v odbore Ekonomika a manažment podniku. V tomto odbore sme pre Vás pripravili zaujímavý študijný program s názvom Podnikové manažérske systémy.


Zameranie študijného programu Podnikové manažérske systémy je orientované na získanie poznatkov z predmetov odboru ako je Logistika, Dane podnikateľských subjektov, Finančnoekonomická analýza, Manažérstvo kvality, Strategický manažment a marketing, Projektový manažment a Finančný manažment.

Okrem všeobecných, vyššie uvedených predmetov, sa študenti oboznámia aj s predmetmi ako Podnikové manažérske systémy, Organizačný audit, Systémy manažérstva kvality, Systémy environmentálneho a bezpečnostného manažérstva, Manažment rizika, Procesný manažment, Manažérske systémy pre automobilový priemysel, Audit a certifikácia manažérskych systémov, Udržateľný rozvoj manažérskych systémov a Manažment inovácií.

Absolventi odboru Ekonomika a manažment podniku a študijného programu Podnikové manažérske systémy sa v praxi uplatnia na inžinierskych pozíciách ako manažéri pre jednotlivé manažérske systémy, interní audítori kvality alebo ako procesní a systémoví analytici, ktorí sú schopní identifikácie inovačného potenciálu organizácií a ich udržateľného rozvoja. Taktiež sú schopní implementovať, udržiavať a zlepšovať manažérske systémy. Vzhľadom na poznatky o manažérskych systémoch sa môžu absolventi tiež uplatniť ako vrcholoví manažéri alebo manažéri strednej riadiacej úrovne organizácií.

V prípade záujmu o náš študijný program neváhajte podať si prihlášku podľa pokynov uvedených na www.ef.umb.sk v časti Uchádzači.


Tešíme sa na Vás!


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 5. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia