Riešené projekty


Domáce výskumné projekty

Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 28. 9. 2018
Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Zahraničné výskumné projekty

From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 23. 3. 2021

Domáce ostatné projekty

Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVP - SK PRES /2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor