Zaradenie na bakalársku štátnu sk. - AUGUST 2020

Zaradenie študentov na bakalárske štátne skúšky v mesiaci AUGUST 2020 je zverejnené v priložených súboroch (nižšie), v AiS ako aj na interntových stránkach jednotlivých smerových katedier: 


POKYNY pre študentov

  • študent sa pri vstupe do budovy preukáže ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje karta EXTERNISTA),
  • musí mať ochranné rúško, rukavice a vlastné pero,
  • pred vstupom do budovy si musí dezinfikovať ruky,
  • donesie podpísané čestné vyhlásenie, že za posledné dva týždne nemal príznaky  vírusového  infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu,
  • tlačivo čestného vyhlásenia:  https://bit.ly/cestnevyhlasenie   


CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU a EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU v anglickom jazyku

MANAŽMENT

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

VEREJNÁ EKONOMIKA A MANAŽMENT

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 8. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia