PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY v Poprade

Vážení uchádzači prijatí do 1. roku inžinierskeho štúdia na študijný program podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade,

blahoželáme Vám k prijatiu na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.


Každý uchádzač, ktorý sa rozhodne pre štúdium študijného programu podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
v termíne do 27-08-2017 potvrdí svoj záujem o štúdium vyplnením elektronickej návratky
(NÁVOD na vyplnenie elektronickej návratky).

 

ZÁPIS na štúdium (denné aj externé)

Prijatý uchádzač sa DŇOM fyzického ZÁPISU stáva študentom fakulty. Každý prijatý uchádzač sa osobne zúčastní zápisu (alebo poverí osobu, ktorá s jeho súhlasom uskutoční zápis).

Zápis sa uskutoční dňa 5. septembra 2017 o 9,00 hod. v posluchárni P1
na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1 (nová budova).

V rámci zápisu Vám budú poskytnuté všetky bližšie informácie o štúdiu na fakulte.

 

Základné informácie pre prijatých uchádzačov - túto informáciu dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí.

denné ižinierske štúdium podnikové manažérske systémy Poprad

externé inžinierske štúdium podnikové manažérske systémy Poprad

 

Informácie o štúdiu a študijnom pláne

Štandardná dĺžka inžinierskeho študijného programu v dennej forme štúdia je dva akademické roky, v externej forme štúdia je tri akademické roky. Študent externého štúdia môže ukončiť svoje štúdium aj za dva akademické roky. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

Odporúčaný študijný plán určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov. Pre študijný program je zostavený študijný plán tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia. Odporúčaný študijný plán obsahuje názvy povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov, počet kreditov pre predmety študijného programu, odporúčaný rok štúdia, rozsah kreditov za výberove predmety a ďalšie informácie. Na základe uvedených informácií si študent zostavuje svoj osobný študijný plán zápisom predmetov na jednotlivé semestre a roky štúdia.

Študijný plán pre študijný program podnikové manažérske systémy v dennej a externej forme inžinierskeho štúdia (skratka programu v AIS2 = PP_PMS_D2n a PP_PMS_E2n) dostal každý prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí a zároveň je zverejnený v AIS2 - Študijné programy - VSST178 - Študijné plány, informačné listy... študijných plánov.

Predmety v študijnom pláne sú rozdelené na:
Povinné predmety (blok A) - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať všetky predpísané povinné predmety príslušného študijného programu.
Povinne voliteľné predmety (blok B) - študijný plán obsahuje ponuku dvoch blokov PVP. 1. blok - Udržateľný rozvoj manažérskych systémov, 2. blok - Auditovanie a certifikácia manažérskych systémov. Každý blok obsahuje 6 predmetov. Študent sa rozhodne pre jeden z uvedených blokov a počas štúdia musí absolvovať všetky predmety daného bloku PVP, teda musí získať 24 kreditov za PVP predmety.
Výberové predmety - počas inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov.

Výber predmetov sa uskutoční priamo na fyzickom zápise dňa 5. 9. 2017. Na zápise si študent sám zvolí, ktoré povinné, povinne voliteľné a výberové predmety absolvuje v rámci prvého roku svojho štúdia.
Študent denného inžinierskeho štúdia si navolí predmety tak, aby celkový počet kreditov zapísaných za celý akademický rok 2017/2018 (prvý rok) bol minimálne 60 a maximálne 90 kreditov.
Študent externého inžinierskeho štúdia si navolí predmety tak, aby celkový počet kreditov zapísaných za celý akademický rok 2017/2018 (prvý rok) bol v rozsahu od 48 do maximálne 72 kreditov.

Informačné listy predmetov teda obsahovú náplň predmetu si študent môže pozrieť v AIS - aplikácia Študijné programy - VSST 178 - Študijné plány, informačné listy (skratka programu v AIS2 = PP_PMS_D2n a PP_PMS_E2n).

 

Informácie o školnom (externé štúdium)

Uchádzači o štúdium študijného programu v externej forme štúdia sa zápisom stanú študentmi 1. roku štúdia. Podľa § 71 zákona o vysokých školách študentovi vzniká povinnosť hradiť školné, ktoré mu fakulta vyčísľuje v súlade s § 92 uvedeného zákona. Fakulta v termíne do 5 dní od zápisu študenta do 1. roku štúdia písomne oznámi (listovou zásielkou s doručenkou alebo osobne na proti podpis) povinnosť uhradiť školné, vrátane výšky školného, dôvodu výberu školného, spôsobe a termíne splatnosti úhrady školného. Študent 1. roku štúdia uhradí školné na akademický rok 2017/2018 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 29. septembra 2017.
Bližšie informácie o školnom sú uvedené v Smernici o školnom na UMB v AR 2017/2018 

 

Kontaktné osoby:

pre veci študijné: PMS - denné a externé štúdium - p. Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk
technická podpora AIS - p. I. Kapustikova - ivana.kapustikova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 8. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia