Riešené projekty


Domáce výskumné projekty

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Eliminovanie negatívnych dôsledkov nedostatočne efektívnej komunikácie v zahraničnoobchodnej činnosti malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách Európy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor