Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium


V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020.

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2019/2020

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2019/2020 (v anglickom jazyku)


Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2019/2020

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

EF

cestovný ruch

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

100

EF

ekonomika a manažment podniku

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

100

EF

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

30

EF

financie, bankovníctvo a investovanie

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

100

EF

manažment

denná Bc. 3 Poprad 40

EF

teritoriálny manažment

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

30

EF

verejná ekonomika a manažment

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

30

Spolu Bc. denné

430

EF

ekonomika a manažment podniku

externá

Bc.

4

Banská Bystrica

40

EF

manažment

externá Bc. 4 Poprad 30

Spolu Bc. externé

70Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia