Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Účasť na konferenciách a seminároch

Ekonomické a sociálne výzvy európskej ekonomiky

V dňoch 1. - 3. 9. 2020 sa konala medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické a sociálne výzvy európskej ekonomiky" v Trojanoviciach. Toto podujatie nadväzuje na dlhoročnú tradíciu konferencií usporadúvaných v Moravskoslezskom kraji vzťahujúcich sa k téme "Hospodárska politika v členských krajinách EÚ". Zúčastňujú sa jej pravidelne odborníci z oblasti ekonómie, práva, sociológie, politológie a medzinárodných vzťahov. Tento ročník organizovala Vysoká škola Prigo. Po zahájení konferencie v plenárnom zasadnutí vystúpili Ing. Helena Horská, Ph.D. (hlavná ekonómka Raiffeisenbank a členka KoroNERV-20) a prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. (garant inštitucionálneho výskumu na ŠKODA AUTO). V rámci online sekcie (z dôvodu protiepidemických opatrení) sa do konferencie aktívne zapojili Ing. Barbora Mazúrová, PhD. a Ing. Ján Kollár, PhD. a prezentovali príspevok na tému: Commuting in the context of WLB. Príspevok je jedným z čiastkových výsledkov projektu VEGA 1/0621/17 s názvom: Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe.

Medzinárodná vedecká konferencia: Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe.

V dňoch 3. až 6. októbra 2019 sa konala v Dubrovníku medzinárodná vedecká konferencia, na ktorej aktívne vystúpili doc. Ing. Jana Marasová, PhD., p. J. P. Bauby a doc. Ing. Mária Horehájová, PhD. so spoločným príspevkom pod názvom "Liberalisation of Public services in the EU and their effects: Case study of Slovakia". Ako keynote speekers sa na konferencii predstavili viacerí profesori z významných európskych univerzít venujúci sa problematike public administration ako napr. prof. Geert Bouckaert z University of Leuven, prof. Hellmut Wollmann z Humboldt University Berlin, prof. Eduardo Ongaro z Open University London.

Slovak Economic Association Meeting 2019

V dňoch 11. až 13. septembra 2019 sa Ing. Anna Vallušová, PhD. a Ing. Žaneta Lacová, PhD. zúčastnili konferencie Slovenskej ekonomickej asociácie - Slovak Economic Association Meeting 2019 v Brne (http://www.cse.cz/en/page/czech-economic-society-and-slovak-economic-association-meeting). Počas plenárneho zasadnutia vystúpili poprední ekonómovia: Prof. Paul de Grauwe (London School of Economics) s prednáškou na tému "Behaviorálna ekonómia: nový spôsob prístupu k makroekonómii" a Prof. Ľuboš Pástor (University of Chicago) s prednáškou "Racionálny odpor voči globalizácii". V rámci panelovej diskusie účastníci konferencie diskutovali o budúcej podoby európskej integrácie. Členky Katedry ekonómie využili možnosť nadviazať kontakt s poprednými odborníkmi ekonomickej vedy, pôsobiacimi v zahraničí aj na Slovensku.

25. medzinárodná vedecká konferencia Siete PGV

V dňoch 11. až 13. septembra 2019 sa konala 25. medzinárodná vedecká konferencia siete PGV s názvom: Gouvernance in the EU Member States in the Era of Big Data v Bukurešti, Rumunsko. Prof. Ing. Mária Uramová, PhD. na tejto konferencii vystúpila s príspevkom: Business Sector Opportunities – Big Data Analysis Focusing on Unpaid Work autoriek Miroslava KNAPKOVÁ, Mária URAMOVÁ a Žaneta LACOVÁ. Doc. Ing. Jana Marasová, PhD. prezentovala príspevok L’aapplication des Big Data dans le processus d´évaluation des technologies médicales autorského tímu: Mária HOREHÁJOVÁ a Jana MARASOVÁ. Súčasťou konferencie bolo aj Valné zhromaždenie siete "Réseau PGV / vedecko-výskumná  sieť PGV".

Ekonomické a sociálne výzvy európskej ekonomiky

V dňoch 3. - 5. 9. 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické a sociálne výzvy európskej ekonomiky" v Čeladnej. Toto podujatie nadväzovalo na dlhoročnú tradíciu konferencií usporadúvaných v Moravskoslezskom kraji vzťahujúcich sa k téme "Hospodárska politika v členských krajinách EÚ". Zúčastňujú sa jej odborníci z oblasti ekonómie, práva, sociológie, politológie a medzinárodných vzťahov. Tento ročník spoluorganizovali Slezká univerzita v Opave a Vysoká škola Prigo. Po zahájení konferencie v plenárnom zasadnutí vystúpili Ing. Aleš Michl (člen Bankovej rady ČNB) a doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph. D. (viceprezident České společnosti ekonomické). V rámci sekcie venovanej problematike trhu práce vystúpili členovia KE Ing. Barbora Mazúrová, PhD. a Ing. Ján Kollár, PhD. s príspevkom na tému "Selected Issues of Commuting in Slovakia".

EF UMB opäť na „Davose Strednej a Východnej Európy“

V dňoch 4. – 5. septembra 2019 EF UMB opätovne prijala pozvanie Maršalka Sejmu Poľskej republiky a pozvanie predsedu programovej rady Ekonomického fóra a zúčastnila sa 29. ročníka Krynického ekonomického fóra v Poľsku. Ide o najväčšie ekonomické fórum v Strednej a Východnej Európe, ktorého neoficiálny názov je „Davos Strednej a Východnej Európy“. Na rok 2019 bolo ohlásených viac ako 4500 účastníkov a 650 novinárov zo 60 krajín sveta z krajín Európy, Ameriky, Ázie, Blízkeho východu a Austrálie. Stretnutia sa okrem pozvaných predstaviteľov akademickej obce zúčastňujú hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, ministri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnikateľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných ministerstiev. Mottom podujatia na rok 2019 bolo: „The Europe of Tomorrow. Strong meaning what?“ a vzácne sa tematicky prelínalo s vedecko-výskumnou prioritou Katedry ekonómie EF UMB. Súčasťou pozvania organizátorov bolo vystúpenie doc. PhDr. Mariana Šuplatu PhD. Z EF UMB v jednom z panelov konferencie, v ktorom bol prítomný tiež štátny tajomník z kancelárie Prezidenta Poľskej republiky; štátny tajomník ministerstva kultúry a národnej identity Rumunska; poslanec parlamentu Francúzskej republiky a ďalší účastníci. Vystúpenie v paneli bolo sprevádzané ohlasmi a následnou diskusiou s účastníkmi konferencie z Európy i mimo Európy. Viac informácií o podujatí: http://www.forum-ekonomiczne.pl/economic-forum-2016-image-gallery-2/?lang=en

AMSE 2019 – Applications of Mathematics and Statistics in Economics

V dňoch 29.08. - 30. 08. 2019 sa členovia Katedry ekonómie: Ing. Žaneta Lacová, PhD., Ing. Mariana Považanová, PhD., Ing. Anna Vallušová, PhD. a Ing. Ján Kollár, PhD., zúčastnili už 22. ročníka konferencie zameranej na aplikáciu matematiky a štatistiky v ekonomickom skúmaním (AMSE 2019, http://www.amse-conference.eu/). Aktívne prezentovali 2 príspevky: Adding unpaid work to income inequality measures (Vallušová, Lacová) a Unpaid work performed by younger members of household up to 26 years in Slovakia (Považanová, Kollár, Kika, Nedelová).

The 2019 Meeting of Society of the Economics of the Household (SEHO)

V dňoch 26.5. až 30.5 2019 sa Ing. Mariana Považanová, PhD. a Ing. Anna Vallušová, PhD.  zúčastnili konferencie Spoločnosti pre ekonómiu domácností v ISEG Lisbon School of Economics & Management. Havným cieľom ich účasti bolo oboznámenie sa s najnovšími poznatkami v oblasti ekonómie domácnosti a s novými metodologickými postupmi. Počas plenárneho zasadnutia vystúpili poprední svetoví odborníci v oblasti ekonómie domácností: Barry R. Chiswick, Arthur Lewbel, Shelly Lundberg a Elena Stancanelli. Členky Katedry ekonómie mali možnosť nadviazať kontakt so zahraničnými odborníkmi venujúcimi sa danej oblasti, rovnako ako predstaviť projekt VEGA č. 1/0621/17 "Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe" a hlavné výsledky jeho riešenia.

Limitations of present-day labour market. Scope and symptoms of not paid job

Dňa 13. 12. 2018 sa zúčastnili M. Uramová a M. Knapková konferencie s názvom: „Limitations of present-day labour market. Scope and symptoms of not paid job“ na Univerzite v Rzeszowe v Poľsku, kde odprezentovali formou video prednášky príspevok na tému: Unpaid work in Slovak households - selected findings and implications. 

Slovak Economic Association Meeting 2018

V dňoch 21. a 22. septembra 2018 sa Ing. Anna Vallušová, PhD. a Ing. Mariana Považanová, PhD. zúčastnili konferencie Slovenskej ekonomickej asociácie - Slovak Economic Association Meeting 2018 v Bratislave.  Okrem prezentácii z rôznych oblastí ekonomického výskumu bola osobitne prínosnou prednáška prof. Wendy Carlin z University College of London na tému "The Economics 101 paradigm is broken - what is the alternative.(Paradigma základného kurzu ekonómie je rozbitá – aká je alternatíva?)". Hlavná prednášajúca argumentovala, že problémy súčasných ekonomík ako nerovnosti, budúcnosť práce, globalizácia, finančné nestability či udržateľnosť životného prostredia vyžadujú, aby sme študentov učili inak. Dokážeme do učební vniesť najnovší ekonomický výskum a vychovať novú generáciu tvorcov hospodárskych politík, novinárov a aktívnych občanov.

Globalizácia a regionalizácia v súčasnom svete: konkurencieschopnosť, rozvoj, udržateľnosť

V dňoch 21. až 22. septembra sa v Krakowe konala 4. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Katedrou medzinárodnej ekonómie na Ekonomickej univerzite v Krakowe. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Európskej komisie a v rámci plenárneho zasadnutia na ňom vystúpili António Afonso (ISEG, University of Lisbon), Michael Arghyrou (Cardiff Business School), Jérôme Creel (OFCE, Science Po Paris), Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Warsaw School of Economics) a Maciej Krzak (Team Europe). V rámci sekcie "International finance" na konferencii aktívne vystúpila Ing. Žaneta Lacová, PhD. a prezentovala príspevok v spoluautorstve s doc. Ing. M. Šuplatom, PhD. na tému " Perspectives of financial integration in European union: approach of Central and Eastern European Countries". Konferencia sa zameriavala na najnovšie poznatky v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, ako aj v oblasti rozvoja integračných procesov v Európe.

24. Medzinárodná vedecká konferencia siete PGV

V dňoch 20. až 21. septembra sa konala 24. medzinárodná vedecká konferencia siete PGV s názvom: L’Université du futur dans l’espace européen élargi na Jagiellonian University  v Krakowe. doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.  na tejto konferencii vystúpila s príspevkom : La recherche et l’innovation – problèmes et défis autoriek Mária HOREHÁJOVÁ, Jana MARASOVÁ a Ružena LUKÁŠOVÁ. Doc. Ing. Jana Marasová, PhD. prezentovala príspevok L’attractivité des programmes d’étude comme instrument de compétitivité des universités autorského tria Mária URAMOVÁ, Katarína VITALIŠOVÁ a Jana MARASOVÁ. Príspevok autorov Jozef HOREHAJ, Žaneta LACOVÁ a Marián ŠUPLATA  na tému « Les standards » et « les non-standards » dans l´enseignement de la théorie économique au sein des universités dans la région des pays du Groupe de Visegrad  prezentoval doc. PhDr. M. Šuplata, PhD. V rámci Valného zhromaždenia siete Réseau PGV bola doc. Ing. Jana Marasová oficiálne potvrdená vo funkcii novej Generálnej sekretárky vedecko-výskumnej  siete PGV.

Hospodárska politika v krajinách Európskej únie

V dňoch 12. až 14. septembra 2018 sa členovia Katedry ekonómie v zložení Prof. Ing. Mária Uramová, PhD., doc. Ing. Martin Hronec, PhD., Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD, Ing. Žaneta Lacová, PhD. a Ing. Anna Vallušová, PhD., zúčastnili pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Hospodářská politika v členských krajinách Európskej únie, ktorú v Čeladnej organizovala Slezská univerzita. Na konferencii Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD. prezentovala príspevok : EDUCATION AND UNPAID WORK- SELECTED IMPLICATIONS FOR THE LABOUR MARKET, ktorý bol napísaný v spoluautorstve Knapková Miroslava - Hronec Martin - Uramová Mária.  Druhý príspevok na tému UNDEREMPLOYMENT IN V4 COUNTRIES prezentovali spoločne jeho spoluautorky Lacová Žaneta a Vallušová Anna. V posledný deň konferencie  sa uskutočnilo aj druhé medzinárodné stretnutie pracovísk zabezpečujúcich výučbu ekonomickej teórie v Čechách a na Slovensku.

28. ročník Európskeho ekonomického fóra

V dňoch 4. až 6. septembra 2018 sa v poľskej Krynici uskutočnil 28. ročník Ekonomického fóra (známejšieho pod skratkou „Davos Strednej a Východnej Európy“), s  mottom na rok 2018: „Europe of common values or Europe of common interests?“ Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie svojho druhu organizované v krajinách strednej a východnej Európy, európskeho a svetového významu, súčasťou ktorého je napríklad udelenia prestížneho ocenenia „Osobnosť roka“. Pravidelne sa ho zúčastňuje takmer 4000 hostí zo 60 krajín Európy, Ázie, Austrálie a Ameriky. Medzi účastníkov patria hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, ministri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnikateľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných ministerstiev, akademickej a intelektuálnej obce.  Priebeh fóra, zahŕňajúceho 21 simultánne prebiehajúcich konferencii, tlmočených do 6 jazykov (vrátane slovenského), sledovalo približne 650 novinárov. Univerzite Mateja Bela (UMB) sa dostalo pocty v podobe opätovného pozvania doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD. z Ekonomickej fakulty, ktorý na podujatí popri UMB reprezentoval akademickú obec zo Slovenska.

Hospodárska a sociálna politika

V dňoch 4. až 6. septembra 2018 sa členovia Katedry ekonómie v zložení Ing. Ján Kollár, PhD. a Ing. Barbora Mazúrová PhD., zúčastnili pravidelne sa konanej medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Hospodářská a sociální politika, ktorú v tomto roku zorganizoval výskumný ústav Vysokej školy sociálně správní v Ostravě s miestom konania Čeladná. Na konferencii aktívne prezentovali príspevok na tému: SPECIFICS OF LABOR MOBILITY IN AREAS OF THE SLOVAK REPUBLIC, ktorý bol napísaný v spoluautorstve s RNDr. Gabrielou Nedelovou, PhD. Účastníkov konferencie na plenárnom zasadnutí privítala prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Po zahájení konferencie v plenárnom zasadnutí vystúpil Ing. Jan Fidrmuc, M. A., Ph.D. a nasledujúci deň sa rokovalo v sekciách, ktoré boli tematicky rozdelené.

The 2018 Meeting of Society of the Economics of the Household (SEHO)

V dňoch 23. a 24. mája 2018 sa Ing. Mariana Považanová, PhD. a Ing. Žaneta Lacová, PhD. zúčastnili konferencie Spoločnosti pre ekonómiu domácností – The 2018 Meetings of Society of the Economics of the Household (SEHO), ktorá sa konala na Paris School of Economics. Aktívne bol Marianou Považanovou prezentovaný príspevok s názvom: Specialisation in Unpaid Work – An Insight into Time Economics of Slovak Households, autoriek Ing. Anny Vallušovej, PhD., Ing. Mariany Považanovej, PhD. a RNDr. Gabriely Nedelovej, PhD. Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0621/17 Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe. Hlavnými rečníkmi na konferencii boli popredné osobnosti z oblasti ekonómie domácností, ako napríklad Lee Badgett (University of Massachussets, Amherst), Pierre-Andre Chiappori (Columbia University), Raquel Fernandez (New York University) a Shoshana Grossbard (San Diego State University). Konferencia reflektovala najnovšie prístupy k skúmaniu ekonómie domáností vo svete a prezentovala ich výsledky.

Medzinárodná konferencia "Európa Karpát"

V dňoch 16. – 18. februára 2018 sa pod záštitou Maršalka Sejmu Poľskej republiky uskutočnil 20. ročník medzinárodnej konferencie "Európa Karpát". Konferencie sa okrem pozvaných predstaviteľov akademickej obce zúčastnili najvyšší predstavitelia Poľskej republiky a vybraných krajín z krajín tzv. „Karpatského regiónu“, ako aj regionálni zástupcovia, vysokí predstavitelia diplomacie a podnikateľského sektora z týchto krajín. Univerzite Mateja Bela sa dostalo pocty v podobe opätovného pozvania jedného z členov akademickej obce, doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD. z Ekonomickej fakulty zo strany organizátora ako aktívneho vystupujúceho do jedného z panelov konferencie. Bola to príležitosť prezentovať EF UMB ako aktívnu fakultu a univerzitu v stredoeurópskom priestore s bohatým portfóliom medzinárodných kontaktov a aktivít. Súčasťou bolo tiež odovzdanie medaily ako ocenenie osobného prínosu k téme.

5th Conference on Household Finance and Consumption

V dňoch 14. 12. a 15. 12.2017 sa Ing. Žaneta Lacová, PhD. zúčastnila vedeckej konferencie "5th Conference on Household Finance and Consumption", ktorú organizovala Európska centrálna banka v spolupráci s Banque de France v Paríži. Na konferencii vystúpili významní odborníci z prestížnych svetových vysokých škôl (Stanford, Berkeley, Pittsburgh, Princeton, Paris School of Economics), ako aj výskumní pracovníci z európskych centrálnych bánk (ECB, Banque de France, Bundesbank, BCL, NBS a pod.). Medzi hlavných prednášajúcich konferencie patril aj Thomas Piketty, autor svetoznámeho ekonomického bestselleru "Kapitál v 21. storočí", ktorý prezentoval príspevok "On the measurement of Wealth: New Issues and Evidence from WID.world". Konferencia poskytovala vynikajúce možnosti pre akademickú diskusiu v oblasti financií domácností. Keďže Slovensko sa vzhľadom k svojmu členstvu v eurozóne zúčastňuje na prieskume Household Finance and Consumption Survey, účastníci konferencie v diskusiách prejavovali záujem o hlbšie poznanie socio-ekonomického kontextu našej krajiny.

Nová paradigma: Transformatívna stratégia EÚ, ktorá investuje do sociálnych práv, znižuje chudobu a nerovnosť, umožňuje život v dôstojnosti

Dňa 01. 12. 2017 sa zúčastnili členovia Katedry ekonómie v zložení Ing. Ján Kollár, PhD. a Ing. Barbora Mazúrová, PhD. spolu s prof. PaedDr. Gabrielou Korimovou, PhD., konferencie s názvom: Transformatívna stratégia EÚ, ktorá investuje do sociálnych práv, znižuje chudobu a nerovnosť, umožňuje život v dôstojnosti. Na konferencii predniesli dva príspevky, ktoré boli orientované na chudobu ako determinant sociálnej inklúzie a kvality života osôb odkázaných na pomoc iných a polemík ohľadom ekonomického rastu, ako predpokladov lepšej životnej úrovnie a nižšej miere chudoby. Konferencie, ktorá sa uskutočnila na Teologickej fakulte v Košiciach sa zúčastnilo viacero odborníkov z verejného života, občianskych združení, pričom konferenciu zahájil europoslanec Ing. Ivan Štefanec, PhD., MBA. Konferencia opätovne podnietila zúčastnených diskutovať a vymieňať si názory na európsky pilier sociálnych práv, ktorý vzniká a formuje sa aj na základe výsledkov realizovaných konferencií. 

Slovak Economic Association Meeting 2017

V dňoch 29. a 30. septembra 2017 sa štyri členky katedry zúčastnili vynikajúcej konferencie Slovenskej ekonomickej asociácie - Slovak Economic Association Meeting 2017 v Košiciach. Aktívne bol Ing. Vallušovou, PhD. prezentovaný príspevok s názvom: Specialisation in Unpaid Work - An Insight into Time Economics of Slovak Households  autoriek: Ing. Anny Vallušovej, PhD., Ing. Mariany Považanovej, PhD. a RNDr. Gabriely Nedelovej, PhD. ( príspevok v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0621/17). Okrem prezentácii z rôznych oblastí ekonomického výskumu mali účastníci  konferencie možnosť zúčastniť sa na prednáške nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Roberta F. Engla  na tému „How much S - risk is too much?“  a profesora Davida Reileyho (Pandora Media, Inc. a  UC Berkeley School of Information)  „Controlled Experiments Measures Effects of Online Advertising".

23. Medzinárodná vedecká konferencia siete PGV

V dňoch 14. až 16. septembra 2017 sa konala 23. medzinárodná vedecká konferencia siete (PGV) s názvom: La remise en cause des frontières: une nouvelle représentation de la réalité européenne na Université Internationale de Cassablanca. Prof. Ing. Mária Uramová, PhD.  a doc. Ing. Janou Marasová, PhD.  na tejto konferencii vystúpili s príspevkom : Le Brexit aura-t-il un impact sur la politique européenne de cohésion ?.  Príspevok bol vypracovaný trojicou autoriek :doc. Ing. Máriou Horehájovou, PhD., doc. Ing. Janou Marasovu, PhD. a prof. Ing. Máriou Uramovou, PhD. Na tej istej konferencii prezentoval aj doc. PhDr. M. Šuplata, PhD. príspevok "The Enlargements and Common Borders of the European Union: Experiences and Challenges Ahead ", ktorý vypracoval v spoluautorstve s doc. Jozefom Horehájom, PhD. a Ing. Žanetou Lacovou, PhD.

27. ročník Európskeho ekonomického fóra

V dňoch 6. až 8. septembra 2017 sa v poľskej Krynici uskutočnil 27. ročník Európskeho ekonomického fóra (známejšieho pod skratkou „Davos východu“) tentokrát s  mottom na rok 2017: „Project Europe: What recipe for the next decade?“ Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie svojho druhu organizované v krajinách strednej a východnej Európy, európskeho a svetového významu. Zúčastnilo sa ho takmer 4000 hostí hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, ministri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnikateľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných ministerstiev a akademickej obce zo 60 krajín Európy, Ázie, Austrálie a Ameriky. Priebeh stretnutia sledovalo približne 650 novinárov. Univerzite Mateja Bela sa dostalo pocty v podobe opätovného pozvania jedného z členov akademickej obce z Ekonomickej fakulty zo strany organizátora do jedného z panelov Ekonomického fóra. Ekonomickú fakultu na uvedenom fóre zastupoval doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Kollár Ján