Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Účasť na konferenciách a seminároch

The 2018 Meeting of Society of the Economics of the Household (SEHO)

V dňoch 23. a 24. mája 2018 sa Ing. Mariana Považanová, PhD. a Ing. Žaneta Lacová, PhD. zúčastnili konferencie Spoločnosti pre ekonómiu domácností – The 2018 Meetings of Society of the Economics of the Household (SEHO), ktorá sa konala na Paris School of Economics. Aktívne bol Marianou Považanovou prezentovaný príspevok s názvom: Specialisation in Unpaid Work – An Insight into Time Economics of Slovak Households, autoriek Ing. Anny Vallušovej, PhD., Ing. Mariany Považanovej, PhD. a RNDr. Gabriely Nedelovej, PhD. Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0621/17 Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe. Hlavnými rečníkmi na konferencii boli popredné osobnosti z oblasti ekonómie domácností, ako napríklad Lee Badgett (University of Massachussets, Amherst), Pierre-Andre Chiappori (Columbia University), Raquel Fernandez (New York University) a Shoshana Grossbard (San Diego State University). Konferencia reflektovala najnovšie prístupy k skúmaniu ekonómie domáností vo svete a prezentovala ich výsledky.

Medzinárodná konferencia "Európa Karpát"

V dňoch 16. – 18. februára 2018 sa pod záštitou Maršalka Sejmu Poľskej republiky uskutočnil 20. ročník medzinárodnej konferencie "Európa Karpát". Konferencie sa okrem pozvaných predstaviteľov akademickej obce zúčastnili najvyšší predstavitelia Poľskej republiky a vybraných krajín z krajín tzv. „Karpatského regiónu“, ako aj regionálni zástupcovia, vysokí predstavitelia diplomacie a podnikateľského sektora z týchto krajín. Univerzite Mateja Bela sa dostalo pocty v podobe opätovného pozvania jedného z členov akademickej obce, doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD. z Ekonomickej fakulty zo strany organizátora ako aktívneho vystupujúceho do jedného z panelov konferencie. Bola to príležitosť prezentovať EF UMB ako aktívnu fakultu a univerzitu v stredoeurópskom priestore s bohatým portfóliom medzinárodných kontaktov a aktivít. Súčasťou bolo tiež odovzdanie medaily ako ocenenie osobného prínosu k téme.

5th Conference on Household Finance and Consumption

V dňoch 14. 12. a 15. 12.2017 sa Ing. Žaneta Lacová, PhD. zúčastnila vedeckej konferencie "5th Conference on Household Finance and Consumption", ktorú organizovala Európska centrálna banka v spolupráci s Banque de France v Paríži. Na konferencii vystúpili významní odborníci z prestížnych svetových vysokých škôl (Stanford, Berkeley, Pittsburgh, Princeton, Paris School of Economics), ako aj výskumní pracovníci z európskych centrálnych bánk (ECB, Banque de France, Bundesbank, BCL, NBS a pod.). Medzi hlavných prednášajúcich konferencie patril aj Thomas Piketty, autor svetoznámeho ekonomického bestselleru "Kapitál v 21. storočí", ktorý prezentoval príspevok "On the measurement of Wealth: New Issues and Evidence from WID.world". Konferencia poskytovala vynikajúce možnosti pre akademickú diskusiu v oblasti financií domácností. Keďže Slovensko sa vzhľadom k svojmu členstvu v eurozóne zúčastňuje na prieskume Household Finance and Consumption Survey, účastníci konferencie v diskusiách prejavovali záujem o hlbšie poznanie socio-ekonomického kontextu našej krajiny.

Nová paradigma: Transformatívna stratégia EÚ, ktorá investuje do sociálnych práv, znižuje chudobu a nerovnosť, umožňuje život v dôstojnosti

Dňa 01. 12. 2017 sa zúčastnili členovia Katedry ekonómie v zložení Ing. Ján Kollár, PhD. a Ing. Barbora Mazúrová, PhD. spolu s prof. PaedDr. Gabrielou Korimovou, PhD., konferencie s názvom: Transformatívna stratégia EÚ, ktorá investuje do sociálnych práv, znižuje chudobu a nerovnosť, umožňuje život v dôstojnosti. Na konferencii predniesli dva príspevky, ktoré boli orientované na chudobu ako determinant sociálnej inklúzie a kvality života osôb odkázaných na pomoc iných a polemík ohľadom ekonomického rastu, ako predpokladov lepšej životnej úrovnie a nižšej miere chudoby. Konferencie, ktorá sa uskutočnila na Teologickej fakulte v Košiciach sa zúčastnilo viacero odborníkov z verejného života, občianskych združení, pričom konferenciu zahájil europoslanec Ing. Ivan Štefanec, PhD., MBA. Konferencia opätovne podnietila zúčastnených diskutovať a vymieňať si názory na európsky pilier sociálnych práv, ktorý vzniká a formuje sa aj na základe výsledkov realizovaných konferencií. 

Slovak Economic Association Meeting 2017

V dňoch 29. a 30. septembra 2017 sa štyri členky katedry zúčastnili vynikajúcej konferencie Slovenskej ekonomickej asociácie - Slovak Economic Association Meeting 2017 v Košiciach. Aktívne bol Ing. Vallušovou, PhD. prezentovaný príspevok s názvom: Specialisation in Unpaid Work - An Insight into Time Economics of Slovak Households  autoriek: Ing. Anny Vallušovej, PhD., Ing. Mariany Považanovej, PhD. a RNDr. Gabriely Nedelovej, PhD. ( príspevok v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0621/17). Okrem prezentácii z rôznych oblastí ekonomického výskumu mali účastníci  konferencie možnosť zúčastniť sa na prednáške nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Roberta F. Engla  na tému „How much S - risk is too much?“  a profesora Davida Reileyho (Pandora Media, Inc. a  UC Berkeley School of Information)  „Controlled Experiments Measures Effects of Online Advertising".

23. Medzinárodná vedecká konferencia siete PGV

V dňoch 14. až 16. septembra sa konala 23. medzinárodná vedecká konferencia siete (PGV) s názvom: La remise en cause des frontières: une nouvelle représentation de la réalité européenne na Université Internationale de Cassablanca. Prof. Ing. Mária Uramová, PhD.  a doc. Ing. Janou Marasová, PhD.  na tejto konferencii vystúpili s príspevkom : Le Brexit aura-t-il un impact sur la politique européenne de cohésion ?.  Príspevok bol vypracovaný trojicou autoriek :doc. Ing. Máriou Horehájovou, PhD., doc. Ing. Janou Marasovu, PhD. a prof. Ing. Máriou Uramovou, PhD. Na tej istej konferencii prezentoval aj doc. PhDr. M. Šuplata, PhD. príspevok "The Enlargements and Common Borders of the European Union: Experiences and Challenges Ahead ", ktorý vypracoval v spoluautorstve s doc. Jozefom Horehájom, PhD. a Ing. Žanetou Lacovou, PhD.

27. ročník Európskeho ekonomického fóra

V dňoch 6. až 8. septembra 2017 sa v poľskej Krynici uskutočnil 27. ročník Európskeho ekonomického fóra (známejšieho pod skratkou „Davos východu“) tentokrát s  mottom na rok 2017: „Project Europe: What recipe for the next decade?“ Ide o najväčšie a najprestížnejšie podujatie svojho druhu organizované v krajinách strednej a východnej Európy, európskeho a svetového významu. Zúčastnilo sa ho takmer 4000 hostí hlavy štátov, predsedovia vlád a parlamentov, ministri, poslanci parlamentu, veľvyslanci, predstavitelia top manažmentu najväčších svetových firiem, resp. podnikateľského sektora; zástupcovia regiónov, miest, národných ministerstiev a akademickej obce zo 60 krajín Európy, Ázie, Austrálie a Ameriky. Priebeh stretnutia sledovalo približne 650 novinárov. Univerzite Mateja Bela sa dostalo pocty v podobe opätovného pozvania jedného z členov akademickej obce z Ekonomickej fakulty zo strany organizátora do jedného z panelov Ekonomického fóra. Ekonomickú fakultu na uvedenom fóre zastupoval doc. PhDr. Marián Šuplata, PhD.

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta