Podpora internacionalizácie vzdelávania na EF UMB

ProjektTvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB  sa realizuje v rokoch 2017-2019 s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie.

Aktivita III.1 je realizovaná na Ekonomickej fakulte UMB prostredníctvom týchto činností:

1. Inovácia študijných programov s využitím medzinárodných poznatkov a skúseností

Transfer medzinárodných poznatkov a skúseností do inovácie vzdelávacích činností v študijných programoch EF UMB sa uskutočňuje prostredníctvom prednáškových pobytov zahraničných expertov na fakulte a metodicko-výskumných pobytov učiteľov fakulty na kvalitných zahraničných univerzitách.

V roku 2017 boli v rámci projektu zrealizované prednáškové pobyty štyroch zahraničných odborníkov. Na EF UMB prednášali profesori Alain Buzelay (Université de Lorraine, Nancy), John Hudson (University of Bath), Terry Stevens (Swansea University) a Fabrice Thuriot (Université de Reims Champagne-Ardenne). Výsledkom prednáškových pobytov zahraničných hostí je inovácia 4 predmetov (Ouverture des marchés et intégration européenne, Metodológia a etika vedeckej práce 2, Destination Management, Marketing území) formou rozšírenia obsahovej náplne, metodiky výučby, študijných materiálov a publikácií.

  • Alain Buzelay je emeritným profesorom ekonomických vied na Lotrinskej univerzite v Nancy (Francúzsko), kde pôsobí v Centre européen universitaire (CEU) a venuje sa otázkam ekonomickej integrácie a finančnej regulácie. Profesor Buzelay bol iniciátorom užšej spolupráce EF UMB s Lotrinskou univerzitou a priniesol myšlienku dvojitého diplomu pre študentov EF UMB. Neustále diskutuje a iniciuje ďalšie perspektívy tejto spolupráce a hľadá možnosti jej rozvoja. V rámci svojej prednášky Les limites de la théorie economique face aux pratique: libre-échangistes et protectionnistes dans le monde actuel poukázal na potrebu prepájania teoretických princípov s praktickými príkladmi. Svet teórie sa pohybuje v rovine istoty, ale prax je plná neistoty a je nutné študentom neustále zdôrazňovať fakt, že teória má väčší prínos v odhaľovaní otvorených problémov a rizík ako v ponúkaní zaručených riešení a návodov. Na základe skúseností z doterajšej spolupráce zhodnotil silné i slabé stránky EF UMB z hľadiska zabezpečovania pedagogického procesu i spolupráce s medzinárodnými partnermi.
  • John Hudson je profesorom ekonómie na University of Bath (Veľká Británia). Vo svojej výskumnej práci sa venuje širokému spektru tém, napr. problémom ekonomického rozvoja, bankrotov, informačnej asymetrie, zdaňovania, štandardov a tranzitívnych ekonomík. Pred nástupom na univerzitu pracoval niekoľko rokov v priemysle. Pôsobil alebo pôsobí tiež ako poradca pre viaceré britské aj zahraničné inštitúcie. Profesor John Hudson dlhodobo spolupracuje s EF UMB vo výskumnej aj pedagogickej oblasti. Výsledkom výskumnej spolupráce je niekoľko spoločných článkov s učiteľmi fakulty, najmä s profesorkou Martou Orviskou, ktoré boli publikované vo významných zahraničných časopisoch. V minulosti tiež uskutočnil viacero prednášok pre doktorandov fakulty.

  • Terry Stevens je profesorom a riaditeľom International Dynamic Destinations Research Unit na Swansea University (Veľká Británia). Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje rozvoju cieľových miest cestovného ruchu. Pracoval na mnohých športových projektoch a projektoch rozvoja turistických destinácií vo viac než 50 krajinách pre významné spoločnosti a organizácie vrátane UN World Tourism Organisation (UN WTO) a UNESCO. Okrem prednášky na tému Innovation and Creativity – The essential Ingredients for Successful Tourism Destination Development diskutoval s učiteľmi fakulty základné kritériá akreditácie UN WTO a implementáciu Global Code of Ethics in Tourism do profilu a obsahového zamerania vyučovaných predmetov v študijnom odbore cestovný ruch na EF UMB. 
  • Fabrice Thuriot pôsobí na Université Reims Champagne-Ardenne (URCA, Francúzsko) a venuje sa municipálnej a kultúrnej politike a koordinácii programov regionálneho rozvoja. Spolupracuje s EF UMB pri realizácii spoločne zabezpečovaných študijných programov Teritoriálne štúdiá - Droit des collectivités territoriales et des entreprises culturelles. S vyučujúcimi fakulty diskutoval o súčasných problémoch verejnej správy vo Francúzsku, spolupráci pri udržiavaní a aktualizácii databázy absolventov a marketingu spoločne zabezpečovaných študijných programov.

2. Medzinárodná akreditácia študijných programov

EF UMB pripravuje akreditáciu inžinierskeho študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu certifikačnou organizáciou UNWTO (United Nations World Tourism Organization), bakalárskeho študijného programu Teritoriálny manažment a inžinierskeho študijného programu Teritoriálne štúdiá akreditačnou agentúrou EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation).

Plánované činnosti na rok 2018

  • V roku 2018 je v rámci aktivity III.1 plánovaných 7 prednáškových pobytov významných zahraničných odborníkov na EF UMB. V dňoch 19.-23. marca 2018 uskutoční prednáškový pobyt na fakulte profesor Roland Vaubel (University of Mannheim, Nemecko), ďalšie prednáškové pobyty sú v štádiu prípravy.
  • Metodicko-výskumné pobyty domácich expertov na zahraničných univerzitách budú zamerané na prípravu medzinárodnej akreditácie, resp. certifikácie študijných programov, transfer poznatkov a skúseností z popredných zahraničných univerzít a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu. Zúčastnia sa ich akademickí zamestnanci EF UMB, ktorí sa aktívne podieľajú na internacionalizácii vzdelávania na UMB.
  • Vzhľadom na harmonogram činnosti medzinárodných akreditačných organizácií sa predloženie žiadostí o akreditáciu študijných programov fakulty spolu so samohodnotiacimi správami pripravuje v prvom štvrťroku 2018.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena