Výsledky PS 290618

Prijímacia komisia zasadala dňa 12. 7. 2018 a stanovila hranice bodov pre prijatie na doktorandské štúdium:

študijný program „cestovný ruch“

denná forma                73 – 100

externá forma             30 – 50

študijný program „ekonomika a manažment podniku“

denná forma                73 – 100

externá forma             30 – 50

študijný program „financie“

denná forma                73 – 100

externá forma             30 – 50

študijný program „verejná ekonomika a politika“

denná forma                70 – 100

externá forma             30 – 50.

Výsledky PS DrŚ 29.6.2018.pdf (29. 6. 2018 14:17:54)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 7. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela