Školné v AR 2019/2020 - informácie pre študentov

Výber školného na fakulte v akademickom roku 2019/2020 upravuje Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernica č. 5/2018 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2019/2020.

 

DENNÉ ŠTÚDIUM

- školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

V zmysle smernice č. 5/2018 o školnom na UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2019/2020  je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného (par. 71 ods. 3 písm. b) zákona o VŠ!!!

Študent, na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné v akademickom roku 2019/2020 z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, VYPLNÍ a ODOVZDÁ v termíne do 18. 09. 2019 na študijné oddelenie fakulty ČESTNÉ VYHLÁSENIE o svojom doterajšom štúdiu (TLAČIVO Čestné vyhlásenie).

NESPLNENIE tejto povinnosti (predloženie vyplneného čestného vyhlásenia o svojom doterajšom štúdiu) je porušením povinností študenta, ktoré stanovuje zákon a smernica a môže byť považované za DISCIPLINÁRNY PRIESTUPOK!

Študenti  prijatí do 1. roku denného štúdia vyplnia čestné vyhlásenie priamo na zápise na štúdium.

Fakulta v termíne do 9-10-2019 písomne oznámi študentom, ktorí majú povinnosť uhradiť školné, listovou zásielkou s doručenkou oznámenie o povinnosti uhradiť školné, a to výšku školného, dôvod výberu školného, spôsob a termín splatnosti úhrady školného.

Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je v AR 2019/2020 stanovená na 800,- EUR.


- školné za štúdium študijného programu v cudzom jazyku (BEM, MMB, FBIvAJ)

1.) Študenti prijatí do 1. roku štúdia študijného programu uskutočňovaného výlučne v inom ako štátnom jazyku (BEM, MMB, FBIvAJ) obdržia oznámenie o povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2019/2020 priamo na zápise na štúdium. Školné sa uhrádza najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zápisu na štúdium. Výška školného je stanovená na 30,- EUR za jeden akademický rok.

2.) Študenti vyšších ročníkov majú povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v cudzom jazyku najneskôr 13. 9. 2019 (najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa zápisu na AR 2019/2020 - smernica o školnom). Každý študent, ktorý splnil podmienky pre postup do vyššieho roku štúdia a zrealizoval elektronický zápis na AR 2019/2020, má školné vyrúbené v systéme AiS a vie si zo systému vytlačiť príkaz na úhradu. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby. Výška školného je stanovená na 30,- EUR za jeden akademický rok.

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

1.) Študenti prijatí do 1. roku externého štúdia obdržia oznámenie o povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2019/2020 priamo na zápise na štúdium. Študent prijatý a zapísaný do 1. roku štúdia je povinný uhradiť školné na akademický rok 2019/2020 v plnej výške, bez možnosti splátok najneskôr do 30. septembra 2019.

Výška školného pre študentov prijatých do 1. roku externého bakalárskeho štúdia je stanovená na 600,- EUR za jeden akademický rok, pre študentov prijatých do 1. roku externého inžinierskeho štúdia na 700,- EUR za jeden akademický rok.


2.) Študenti vyšších ročníkov externého štúdia, ktorí v AKTUÁLNOM štúdiu budú študovať v AR 2019/2020 v štandardnej dĺžke štúdia, majú povinnosť uhradiť školné za štúdium študijného programu v externej forme v termíne do 31. augusta 2019 v plnej výške, bez možnosti splátok. Každý študent, ktorý splnil podmienky pre postup do vyššieho roku štúdia a zrealizoval elektronický zápis na AR 2019/2020, má školné za štúdium študijného programu v externej forme vyrúbené v systéme AiS a vie si zo systému vytlačiť príkaz na úhradu. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby. Zapisný list študenta na AR 2019/2020 bude potvrdený až po preukázaní úhrady školného.

 

3.) Študenti externého štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2019/2020 v AKTUÁLNOM štúdiu prekračovať štandardnú dĺžku štúdia, budú o povinnosti uhradiť školné v akademickom roku 2019/2020 písomne informovaní v termíne do 9-10-2019.

Výška školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia je v AR 2019/2020 stanovená na 800,- EUR.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 8. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia