ROZVRHY na zimný semester AR 2019/2020

DENNÉ ŠTÚDIUM

Výučba na dennom štúdiu v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 začína 16. septembra 2019.
 

Rozvrh denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica bude zverejnený v AiS2 dňa 10. 9. 2019 po 12.00 hod.

Rozvrh denného štúdia - miesto štúdia Poprad bude zverejnený v AiS2 dňa 10. 9. 2019 po 12.00 hod. Študenti sa na rozvrh cez AiS2 NEPRIHLASUJÚ!
 

Študenti denného štúdia miesto štúdia Banská Bystrica sa budú na rozvrh prihlasovať dňa 12. septembra 2019 (štvrtok) podľa tohto harmonogramu:

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 12. 9. 2019 (štvrtok) od 09.00 hod. - POZOR - študenti sa prihlasujú LEN na povinne voliteľné a výberové predmet

USMERNENIE:
Študent, zapísaný do 1. roku denného štúdia miesto štúdia Banská Bystrica, je v rozvrhu na POVINNÉ predmety zaradený. Presuny študentov medzi skupinami NIE SÚ MONŹNÉ! Študent musí zaradenie akceptovať. Študenti študijného programu CESTOVNÝ RUCH sa na dva povinné predmety "Geografia cestovného ruchu" a "Kultúra prejavu" prihlásia samostatne cez AiS2.
Na rovzrh povinne voliteľných a výberových predmetov sa študenti prihlasujú cez AiS2. V prípade, že u študenta dôjde ku kolízii pri predmetoch PVP (blok B) a VP (blok C), študent má možnosť zrušiť si predmet v kolízii a nahradiť ho iným predmetom. Zmenu zrealizuje osobne na študijnom oddelení od 16. 9. 2019 v čase úradných hodín.

 

2. až 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 12. 9. 2019 (štvrtok) od 11.00 hod.

1. až 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 12. 9. 2019 (štvrtok) od 13.00 hod.

Prihlasovanie na rozvrh bude pre študentov sprístupnené od začiatku prihlasovania (uvedeného vyššie) až do 20. 9. 2019 (piatok) do 23:59 hod. Manuál prihlásenia sa na rozvrh.

Upozorňujeme študentov denného štúdia, že v zmysle študijného poriadku si študent môže do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet z dôvodu rozvrhovej kolízie. Z iného dôvodu nie je možné rušiť alebo meniť zapísané predmety.
Dopisovať predmety sa môžu len v rámci kapacitných možností jednotlivých rozvrhových akcií s preukázateľným súhlasom príslušného vyučujúceho.
Zmeny predmetov bude realizovať študijné oddelenie podľa vyššie uvedených pravidiel od 16-09-2019 (pondelok - začiatok výučbovej časti) v čase úradných hodín.Žiadosti o zmenu predmetov zaslané mailom nebudú akceptované.

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

V dňoch 20. a 21. septembra 2019 sa výučba na externom štúdiu NEUSKUTOČNÍ.

Výučba pre externé štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad začne až od 27. septembra 2019.


Rozvrhy pre jednotlivé študijné programy a ročníky budú postupne zverejňované v AiS2 v týždni od 16. 9. 2019.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 9. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia