Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Oznamy

 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,

 

na základe požiadavky vedenia EF UMB Vás pozývam na pracovné stretnutie zamestnancov a študentov

EF UMB, ktoré sa uskutoční

 

dňa 8. 2. 2019 /t. j. piatok/ o 10:00 v Aule rotunde.

 

Program stretnutia je nasledovný:

  1. Otvorenie
  2. Prezentácia zámerov prodekanov
  3. Aktuálne otázky pedagogického procesu
  4. Diskusia
  5. Záver

 

S ohľadom na význam prerokovávanej problematiky je Vaša účasť žiadúca.

 

 

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.

           predsedníčka AS EF UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2019 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora