Úvod > Fakulta > O fakulte >

Systém manažérstva kvality

 

Vyhlásenie vedenia EF UMB k politike kvality

1. Prioritou Ekonomickej fakulty UMB je ambiciózny študent a úspešný absolvent.

2. Priebežnou aktualizáciou obsahu a modernizáciou foriem vzdelávania tvoríme podmienky na flexibilné uplatnenie absolventov v praxi.

3. V nadväznosti na akreditované študijné programy podporujeme rozvoj základného a aplikovaného výskumu.

4. Vytvárame prostredie, kde sa všetci svojím podielom zúčastňujeme na riadení a hľadaní vyššej efektívnosti práce.

5. Smerujeme k neustálemu zdokonaľovaniu všetkých procesov uskutočňovaných na Ekonomickej fakulte UMB.

6. Rozhodujeme transparentne a preukázateľne so synergickým efektom.

7. Kvalitným vykonávaním administratívnych činností tvoríme podmienky na rozvoj pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti.

8. Kladieme dôraz na osobnostný rozvoj vedeckých a pedagogických pracovníkov, ktorý je zárukou vysokej kvality vzdelávacieho procesu.

V Banskej Bystrici 13.02.2017
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
dekan EF UMB

 

Ciele kvality Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici  na rok 2017

1. Vypracovať metodické usmernenie pre študijných poradcov (ročníkoví učitelia) zamerané na systematickú spoluprácu so študentmi.
Z: prodekan pre pedagogickú činnosť
T: september 2017
U: metodické usmernenie

2. Zostavenie a zaslanie zborníka vedeckých príspevkov z konferencie k 40. výročiu EF UMB na registráciu do databázy Web of Science.
Z: prodekan pre VVČ
T: december 2017
U: zborník príspevkov

3. V každom študijnom odbore aktívne zapojiť absolventov fakulty do vzdelávacích a vedeckovýskumných procesov na fakulte.
Z: vedúci katedier
T: priebežne v roku 2017
U: uskutočnené aktivity s participáciou absolventov

4. Vypracovať a implementovať plán kontinuálneho zabezpečenia garancií študijných programov.
Z: dekan
T: priebežne v roku 2017
U: zápisnice zo stretnutí

5. Optimalizovať procesy na vybraných oddeleniach Dekanátu EF UMB.
Z: dekan
T: september 2017
U: organizačný poriadok Dekanátu EF UMB

V Banskej Bystrici, 13. 2. 2017
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
dekan EF UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 27. 2. 2017 | Aktualizoval: Administrátor