Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci prvého stupňa štúdia  podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť doručená na fakultu v určenom termíne - lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je do 31. marca 2020.

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

1. formou elektronickej prihlášky
UPOZORNENIE: Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň zaslať na fakultu vytlačenú a podpísanú verziu elektronickej prihlášky spolu s prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia vytlačenej verzie elektronickej prihlášky nie je platná.
NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky

2. formou papierovej prihlášky (tlačivá sú dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papiernictvách (ŠEVT a pod.).

EF UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.

 

Prílohy k prihláške na DENNÉ bakalárske štúdium:
1. Životopis
2. Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
Výsledky zo strednej školy uchádzač vydokladuje:
a) potvrdením strednou školou priamo v prihláške na VŠ (v tomto prípade musia byť koncoročne výsledky z jednotlivých ročníkov SŠ vypísané priamo v prihláške a potvrdené SŠ),
ALEBO
b) priložením overených fotokópií koncoročných vysvedčení zo SŠ.

Upozornenie1: v prípade, že uchádzač spĺňa podmienku na odpustenie prijímacej skúšky z dôvodu stanoveného študijného priemeru do 1,5 (študijný priemer z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy resp. za 1. – 4. ročník a polročného vysvedčenia za 5. ročník strednej školy je rovný alebo nižší ako 1,5) je POVINNÝ k prihláške priložiť OVERENÉ fotokópie koncoročných vysvedčení a polročného vysvedčenia z posledného ročníka.

Upozornenie2: Prihlášku nezabudnite PODPÍSAŤ

 

Prílohy k prihláške na EXTERNÉ bakalárske štúdium
1. Životopis
2. Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
3. Overená fotokópia maturitného vysvedčenia.

Upozornenie: Prihlášku nezabudnite PODPÍSAŤ

 

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

 

O uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike. Informácie zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z uvedeného vyplýva, že o uznanie dokladu o vzdelaní môžete požiadať:

a) Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica – bližšie informácie zverejnené na internetovej stránke OÚ

b) ktorýkoľvek okresný úrad v sídle kraja 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 9. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia