Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Uchádzač o štúdium si môže v rámci prvého stupňa štúdia  podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia PREDĹŽENÁ DO 30. apríla 2020.

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

ELEKTRONICKOU FORMOU

1. Uchádzač e-prihlášku VYPLNÍ - NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky
Poznámky:
- výsledky zo strednej školy do e-prihlášky NEVYPĹŇATE ani ich nepreberáte z elektronickej žiackej knižky – Ekonomická fakulta UMB NEVYŽADUJE potvrdenie prihlášky strednou školou. Aktuálni maturanti taktiež k e-prihláške NENAHRÁVAJÚ vysvedčenia do príloh k prihláške.

- uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium pred rokom 2020, nahrá do príloh v e-prihláške sken maturitného vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.
Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia uchádzači predložia NAJNESKôR v deň zápisu na štúdium.

2. Každý uchádzač nahrá ako prílohu k prihláške životopis.

3. Uchádzač prihlášku ULOŽÍ.
POZOR - elektronickú prihlášku NETLAČÍTE ani NEPOSIELATE poštou.

4. Zároveň uchádzač do 30. 4. 2020 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (fakturačné údaje).
Doklad o úhrade k prihláške nenahrávate, na fakultu ho neposielate.


Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky – fakulta ju akceptuje. Avšak v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 odporúčame podať prihlášku len elektronicky.


Uchádzač o štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku, ktorý je zo štátu mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný predložiť fakulte najneskôr do 30. 4. 2020 medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0.

 


Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

O uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike. Informácie zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z uvedeného vyplýva, že o uznanie dokladu o vzdelaní môžete požiadať:

a) Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica – bližšie informácie zverejnené na internetovej stránke OÚ

b) ktorýkoľvek okresný úrad v sídle kraja 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia