Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci prvého stupňa štúdia  podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť doručená na fakultu v určenom termíne - lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je do 31. marca 2020.

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

1. elektronickou formou
UPOZORNENIE
: Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň zaslať na fakultu vytlačenú a podpísanú verziu elektronickej prihlášky spolu s prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia vytlačenej verzie elektronickej prihlášky nie je platná.
NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky

2. formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ - dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papiernictvách (ŠEVT a pod.).

EF UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.

 

Prílohy k prihláške na DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium:
1. Životopis
2. Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
3. Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia

Upozornenie: Prihlášku nezabudnite PODPÍSAŤ

Uchádzač o štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku, ktorý je zo štátu mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť  k prihláške na štúdium medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0.


Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

O uznaní dokladu o vzdelaní, vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte rozhoduje okresný úrad v sídle kraja po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa s obsahom a rozsahom vzdelávania, ktorý sa podľa štátneho vzdelávacieho programu vyžaduje v Slovenskej republike. Informácie zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z uvedeného vyplýva, že o uznanie dokladu o vzdelaní môžete požiadať:

a) Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor školstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05  Banská Bystrica – bližšie informácie zverejnené na internetovej stránke OÚ

b) ktorýkoľvek okresný úrad v sídle kraja 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 11. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia