Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Uchádzač o štúdium si môže v rámci druhého stupňa štúdia  podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Lehota na podanie prihlášok na druhý stupeň štúdia PREDĹŽENÁ DO 30. apríla 2020.

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

ELEKTRONICKOU FORMOU

1. Uchádzač elektronickú prihlášku VYPLNÍ - NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky
UPOZORNENIA:
- študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej fakulte, si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky“,
- výsledky z bakalárskeho štúdia ani priemery do e-prihlášky NEVYPĹŇATE, fakulta nevyžaduje ani potvrdenie vysokej školy,
- uchádzač, ktorý ukončil bakalárske štúdium pred rokom 2020, nahrá do príloh v e-prihláške sken bakalárskeho diplomu.
Úradne overené fotokópie dokumentov o ukončení BC štúdia - overená fotokópia BC diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplom - uchádzači predložia NAJNESKôR v deň zápisu na štúdium (
neplatí pre študentov a absolventov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, od týchto uchádzačov dokumenty o ukončení BC štúdia nepožadujeme).

2. Každý uchádzač nahrá ako prílohu k prihláške životopis.

3. Uchádzač prihlášku ULOŽÍ.
POZOR - elektronickú prihlášku NETLAČÍTE ani NEPOSIELATE poštou.

4. Zároveň uchádzač do 30. 4. 2020 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (fakturačné údaje).
Doklad o úhrade k prihláške nenahrávate, na fakultu ho neposielate.


Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky – fakulta ju akceptuje. Avšak v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 odporúčame podať prihlášku len elektronicky.

 

Uchádzač o štúdium študijného programu v cudzom jazyku, ktorý je zo štátu mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný predložiť fakulte najneskôr do 30. 4. 2020 medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0.

 

Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

O uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu  rozhoduje:
- uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Informácie zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z uvedeného vyplýva, že o uznanie dokladu o vzdelaní môžete požiadať:

a) Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici – bližšie informácie zverejnené na internetovej stránke univerzity www.umb.sk - sekcia Štúdium - odkaz Uznávanie dokladov o vzdelaní,
Žiadosť s požadovanými prilohami zašlete na adresu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Oddelenie prorektora pre pedagogickú činnosť, Národná 12, 974 01  Banská Bystrica.
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Luptáková, telefón +421 48 446 1121, mail monika.luptakova@umb.sk

b) ktorúkoľvek vysoku školu v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore uvedenom na doklade o vzdelaní - informácie nájdete na internetových stránkach príslušných univerzít,

c) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných  študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade. Bližšie informácie na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  www.minedu.sk – sekcia Medzinárodná spolupráca – Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia – Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 3. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia