Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci druhého stupňa štúdia  podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť doručená na fakultu v určenom termíne - lehota na podanie prihlášok na druhý stupeň štúdia je do 31. marca 2019.

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

1. formou elektronickej prihlášky
UPOZORNENIE 1: Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň zaslať na fakultu vytlačenú a podpísanú verziu elektronickej prihlášky spolu s prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia vytlačenej verzie elektronickej prihlášky nie je platná.
NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky
UPOZORNENIE 2: študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej fakulte, si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky

2. formou papierovej prihlášky (tlačivá sú dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papiernictvách (ŠEVT a pod.).

EF UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.

 

Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium:
1. Životopis
2. Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania
3. Dokumenty o ukončení BC štúdia - overená fotokópia BC diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu. V prípade, že si prihlášku podáva uchádzač, ktorý v akademickom roku 2019/2020 končí bakalárske štúdium, prikladá výpis študijných povinností bakalárskeho štúdia.
UPOZORNENIE: neplatí pre študentov a absolventov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Od týchto uchádzačov dokumenty uvedené v bode 3 nepožadujeme.

Prihlášku nezabudnite PODPÍSAŤ

Uchádzač o štúdium študijného programu v cudzom jazyku, ktorý je zo štátu mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť  k prihláške na štúdium medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0.

 

Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

O uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní, vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, na účely pokračovania v štúdiu  rozhoduje:
- uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní, alebo
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Informácie zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z uvedeného vyplýva, že o uznanie dokladu o vzdelaní môžete požiadať:

a) Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici – bližšie informácie zverejnené na internetovej stránke univerzity www.umb.sk - sekcia Štúdium - odkaz Uznávanie dokladov o vzdelaní,
Žiadosť s požadovanými prilohami zašlete na adresu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Oddelenie prorektora pre pedagogickú činnosť, Národná 12, 974 01  Banská Bystrica.
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Luptáková, telefón +421 48 446 1121, mail monika.luptakova@umb.sk

b) ktorúkoľvek vysoku školu v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore uvedenom na doklade o vzdelaní - informácie nájdete na internetových stránkach príslušných univerzít,

c) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných  študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade. Bližšie informácie na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  www.minedu.sk – sekcia Medzinárodná spolupráca – Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia – Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 11. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia