Výsledky prijímacej skúšky na DrŠ 28. 6. 2019

Prijímacia komisia stanovila hranice bodov pre prijatie na doktorandské štúdium za všetky študijné programy nasledovne: 

denná forma                80 – 100

externá forma              40 – 70.

Písomné rozhodnutie dekana bude uchádzačom doručené do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

 

Výsledky PS DrŚ 28. 6. 2019.pdf (28. 6. 2019 13:29:56)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 7. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela